A múzeumoknak törté-
neti fejlõdésük során jól
körülhatárolt hármas 
feladatkörük alakult ki.
A tudományos kutatás,
a gyûjtés és a gyûjtemé-
nyek gondozása, vala-
mint a közmûvelõdés
és a tudományos  isme-
retterjesztés hármas egy-
sége a világ valamennyi
múzeuma mûködésének
alapját jelenti. Részlete-
sebben meghatározva a
hagyományos, átfogó
múzeumi feladatokat
megrajzolhatjuk a ter-
mészettudományi múze-
umok sajátos küldetés-
ét, amely a mai világ-
ban idõszerûbb és fon-
tosabb is, mint a koráb-
bi évtizedekben. Azt biz-
tosan állíthatjuk, hogy e
feladatok hatékony vég-
rehajtása sürgetõbb, mint
bármikor. A múzeumok
az egyre elfogadottab-
bá váló megfogalmazás
szerint a világ kulturá-
lis örökségét tárják fel, 
és õrzik annak tárgyi em-
lékeit. A természettudo-
mányi múzeumok a ter-
mészeti örökség megõr-
zésének letéteményesei.
Fel kell tennünk a kér-
dést, mi az, amit a tár-
sadalomért, nemzeti kö-
zösségünkért, vagy tá-
gabb közösségekért 
globálisan gondolkod-
va az emberiségért
tudunk tenni és kell
tennünk.  A globális
gondolkodás és a világ-
ban történõ munkálko-
dás a természettudomá-
nyi múzeumok számára
magától értetõdõ...
Tartalom 2002. különszám
Matskási István: Természettudományi múzeumok a veszélyeztetett világban
Bajzáth Judit: A Magyar Természettudományi Múzeum történetébõl, avagy múzeum tûzön-vízen át
Vásárhelyi Tamás: Kinek mit jelenthet a Természettudományi Múzeum Magyarországon?
Mészáros Ferenc: A gyûjtemények kialakulása. A gyûjtésrõl és a gyûjteményekrõl dióhéjban
Nagy Béla: A Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia korai kapcsolatai
Dank Viktor: A Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Természettudományi Társulat korai kapcsolatai
Kecskeméti Tibor, Szél Gyõzõ: Akadémikus természettudományos muzeológusok
Mahunka Sándor: Amitõl Természettudományi a Múzeum. Tudománymûvelés, tudományos témák
Korsós Zoltán,  Hably Lilla,
Embey-Isztin Antal, Vörös Attila,
Pap Ildikó:
Bemutatkoznak a Tárak
Korsós Zoltán: A Magyar Természettudományi Múzeum épülettervei
Rácz Róbert: Nagy vadászok és gyûjteménygyarapítók
Vásárhelyi Tamás: büntetésbõl mehetsz a magyar nemzeti múzeumba!
Pozsonyi József: Mecénások mecénása: Semsey Andor
Kákay Szabó Orsolya: Tasnádi Kubacska András, az új szemléletû természettudományi muzeológia megalapozója 
Kecskeméti Tibor: A földtani ismeretek terjesztése a Természettudományi Közlöny és a Természet Világa hasábjain 
Vásárhelyi Tamás: A koporsószekrénytõl az élménytárig. A természettudományi kiállítások evolúciója 
Nagy István Zoltán: A borjú ülgétõl az óriási szõrnyóczig. Tallózás régi leltárkönyvekben 
Bálint Zsolt: Harmónia, Empüria és Esztétika a természettudományban
Kádár Zoltán: Mûvészetek szerepe a Magyar Természettudományi Múzeumban 
Bálint Zsolt: Jagiello molinopampa 
Gombostûerdõtõl a diorámáig. Beszélgetés Móczár László muzeológussal (Kapitány Katalin interjúja)
Papp László: A nemzeti állatgyûjtemény gyakorlati hasznáról
Papp Gábor: Botanikai könyvritkaságaink
Papp Gábor: A Viktor Emánuel-féle olasz díszítõkõ-gyûjtemény
Papp Gábor: A Bárdossy György-féle bauxitföldtani gyûjtemény
Kecskeméti Tibor: Szent László-pénzek gyûjteménye
Kováts Dezsõ: Történeti értékû herbáriumok 
Pap Ildikó: Koponyarekonstrukciók gyûjteménye
Pap Ildikó: Újkori múmiák gyûjteménye
Horváth Csaba: A hazai tudománytörténeti kutatások kincsesháza
Rogovszky Zoltán: Tudóspalánták klubja tehetséggondozás a Múzeumban
Kecskeméti Tibor:  Jövõre is találkozunk! A természettudományos muzeológusok országos találkozóiról
Címképünk: Õsi tengeri sün az óbudai téglagyár agyagjából (Szabó János felvétele)


Vissza a címlapra