IRODALOM

1. Szénássy Barna: Bolyai János. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978.
2. Benkő Samu: Apa és fiú. Bolyai tanulmányok. Magvető Kiadó, Budapest, 1978.
3. Weszely Tibor: Bolyai János matematikai munkássága. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1981.
4. Szénássy Barna: Bolyai Farkas. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975.
5. Kiss Elemér: Matematikai kincsek Bolyai János hagyatékából. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999.
6. Dávid Lajos: A két Bolyai élete és munkássága. Gondolat Kiadó, Budapest, 1979.
7. Benkő Samu: Bolyai levelek. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1975.
8. Benkő Samu: Bolyai János vallomásai. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest,1968.
9. Toró Tibor: Nem-euklideszi geometria a modern fizikában és a relativisztikus kozmológiában. A Korunk 1973-as évkönyve, Kolozsvár.
10. Neumann Mária–Sallai Ervin–Toró Tibor: A semmiből egy új világot teremtettem. Facla Könyvkiadó Temesvár, 1974.
11. Kárteszi Ferenc: Bolyai János. Appendix. A tér tudománya. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977.
12. Kálmán Attila: Nemeuklideszi geometriák elemei. Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.
13. Radnai Gyula: Jedlik Ányos. Mons Sacer II/264, 1996.
14. Ferenczy Viktor: Jedlik Ányos élete és alkotása (1-4; 1936-39).
15. Rosta István: Magyarország technikatörténete. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.
16. Verebély László: Jedlik Ányos két úttörő találmánya. Magyar Elektrotechnikai Egyesület kiadása, Budapest, 1930.
17. Bodó Barna: Eötvös Loránd tudományos és művelődéspolitikai írásaiból. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1980.
18. Bényei Miklós: Eötvös József könyvei és eszméi. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1996.
19. M. Zemplén Jolán–Egyed László: Eötvös Loránd. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979.
20. Környei Elek (szerk.): Eötvös Loránd a tudós és művelődéspolitikus
írásaiból. Gondolat Kiadó, Budapest, 1964.
21. Frőhlich Izidor (szerk.): Báró Eötvös Loránd emlékkönyv. Budapest, 1930.
22. Buday Tibor–Budayné Mosonyi Klára: „A fizika fejedelme”. Eötvös Loránd élete és munkássága. Magvető Könyvkiadó, Budapest 1986.
23. Szőke Béla: Műszaki nagyjaink. Gépipari Tudományos Egyesület kiadása,  Budapest, 1967. Benne: Gohér Mihály: Zipernovsky-Déri-Bláthy, a transzformátorrendszer három magyar feltalálója.
24. M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története 1711-ig. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961.
25. M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964.
26. Heller Ágost: A physika története a XIX. században. I-II. kötet. K.M. Természettudományi Társulat 1891., 1902.
27. Kovács László (szerk.): Fejezetek a magyar fizika elmúlt 100 esztendejéből (1891–1991) Eötvös Loránd Fizikai Társulat kiadása, Budapest, 1992. A könyv első 80 oldala, a címmel ellentétben, a 19. század fizikájáról szól. Ez a rész könnyen és célszerűen kiegészíthető lenne egy önálló kötetté a 19. század fizikájáról (Radnai Gyula munkája).
28. Szénássy Barna: A magyarországi matematika története a 20. század elejéig. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974.
29. Sain Márton: Nincs királyi út. Gondolat Kiadó, Budapest, 1986.
30. Vekerdi László: „A tudománynak háza vagyon”. Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba-Budapest, 1994.
31. Vekerdi László: Tudás és tudomány. Typotex Kiadó, Budapest, 1991.
32. Gazda István: Reáltudományaink történetéből. Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest, 1996. (13 oldalnyi irodalomjegyzékkel, amely pillanatnyilag a legteljesebbnek tűnik).
33. Gazda István: A kultúra történetéből. Válogatás a Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola hallgatóinak tanulmányaiból. Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest, 1996.
34. Staar Gyula (szerk.): A Természet Világa Matematika különszáma. Budapest, 1998.
35. Nemeskürty István: Diák, írj magyar éneket, 1-2. kötet. Gondolat Kiadó, Budapest, 1985.
36. Klaniczay Tibor–Szauder József–Szabolcsi Miklós: Kis magyar irodalomtörténet. Gondolat Kiadó, Budapest, 1961.
37. Szerb Antal: Magyar Irodalomtörténet. Révai Kiadó, Budapest, 1943.
38. Waldapfel József: Magyar Irodalmi Szöveggyűjtemény.
II. 1. A felvilágosodás és a reformkorszak irodalmából. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1952.
II. 2. Szöveggyűjtemény a reformkorszak  irodalmából. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1955.
III. 1. Szöveggyűjtemény a forradalom és szabadságharc korának
irodalmából. Tankönyvkiadó, Budapest 1962.
III. 2. Szöveggyűjtemény a XIX. század második felének irodalmából.
39. Molnár Erik (főszerk.): Magyarország története I-II. Gondolat Kiadó, Budapest, 1964.
40. Domanovszky Sándor (szerk.): Magyar Művelődéstörténet. Magyar Történelmi Társulat.
41. Kosáry Domokos (szerk.): Magyarország története képekben. Gondolat Kiadó, Budapest, 1986.
42. Csorba Csaba–Estók János–Salamon Konrád: Magyarország képes története. Magyar Könyvklub, Budapest, 1999.
43. Mérei Gyula (főszerk.): Magyarország története 1790–1848. I-II. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.
44. Kovács Endre (főszerk.): Magyarország története 1848–1890. I-II. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967.
45. Radisics Elemér (szerk.): Magyar lélek, magyar munka, 1943.
46. A Pallas Nagy Lexikona 1–16. (1892–1896) + 2 pótkötet.
47. Révai Nagy Lexikona 1–21. kötet (1910–1935) kiegészítésekkel.
48. Új Idők lexikona 1–24. kötet (1936–1942).
49. Magyar Nagylexikon I–X. kötet (1993–2000) utolsó szócikk: kipufogógáz.
50. Új Magyar Lexikon 1–6. + pótkötet (1960–1980).
51. Szántó Tibor: A szép magyar könyv. 1473–1973. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974.
52. Paul Stäckel: Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai. Első rész: A két Bolyai élete és művei. Második rész: Szemelvények a két Bolyai műveiből. (Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1914.)
53. Szily Kálmán: A magyar nyelvújítás szótára (Fakszimile kiadás). Nap Kiadó, Budapest, 1999.
54. Hanák, Márkus, Ormos, Ránki. Világtörténelem képekben I., II. 1975.
55. Köpeczi Béla: Erdély rövid története. 1989.
56. Benedek Marcell (főszerkesztő): Magyar Irodalmi Lexikon I., II., III. 1963.
57. Keresztury Dezső: A magyar irodalom képeskönyve. 1982.
58. Pach Zs. Pál (főszerkesztő): A Magyar Tudományos Akadémia másfél évszázada (1825–1975)
59. Zádor Anna (szerkesztő): A magyarországi művészet története II. 1958.
60. Köpeczi Béla (főszerkesztő): Erdély története három kötetben. 1986.
61. Szögi László (szerkesztő): Hat évszázad magyar egyetemei és főiskolái. 1994.
62. Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon 996–1777 között. 1981.


Természet Világa, 
2001. I. különszám
Simonyi Károly: A magyarországi fizika kultúrtörténete (XIX. század) 
http://www.termvil.hu/archiv


Vissza a tartalomjegyzékhez