1849. július 31-én több
szavahihetõ személy lát-
ta a csatából polgári ru-
hában, fegyvertelenül
menekülõ költõt, s felté-
telezett holttestének is
akadt, általában hiteles-
nek tekintett szemtanú-
ja: Gustav von der 
Heydte õrnagy. A nép
körében azonban élt 
Petõfi megmenekülé-
sének a reménye, de 
amikor még évek múl-
tán sem jelentkezett,
hallgatásának okát tá-
voli, szibériai fogságá-
ban sejtették. Nem akar-
ták tudomásul venni, 
hogy meghalt, inkább 
hittek a fel-felbukkanó
ál-Petõfiknek, akiknek
a csaló mivolta rendre
bebizonyosodott
Hrúz Mária fia volt-e
a barguzini nõ?

 
Tartalom - 132. évf. 7. sz. 2001. július
Inzelt György: Hibás a modellje, Einstein professzor!
Berényi Dénes: Munkakultúra és természettudományos fejlõdés
Haas János: A rejtelmes dolomit
Kovács László: Hrúz Mária fia volt-e a barguzini nõ? Elsõ rész
Hámori Miklós: Szóellenõrzés számítógépen
Görög Sándor: Analitikai kémia és gyógyszerbiztonság. Második rész
Kobolák Julianna: Szövetpótlás õssejtekkel. Embrionális õssejtek differenciáltatása
Both Elõd: Sagan utolsó könyve
Csaba György: Nõtlen embriók – özvegy asszonyok. Az ember nemi arányai
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
Lapat Attila: A robbanóanyagok világa. Második rész
Arday Attila: Alföldi tavaink a modern hidrogeológia tükrében
Szili István: Vétkesek közt… a vaddisznó a vétlen!
Pál Csaba: Hamlet, a majom és az írógép
Gogola Aladár: Ki dönti el, mi az élet?
Ezrednyitó tudományos esték
Ki tudja? Szerkeszti: Silberer Vera
FOLYÓIRATOK
KÖNYVSZEMLE
Címképünk: A Dolomitok (Szendrõ Szabolcs felvétele)
Mellékletünk: A X. Természet–Tudomány Diákpályázat cikkei (Szilágyi Ildikó – Farkas Krisztina, Szaló Ágota Katalin – Tamás Tünde, Kiss Imre, Korompay Anna, Velencei András és Török Klára írása)Vissza az archívumba