Pályázati felhívás

Természettudományi ismeretterjesztõ folyóiratunk szerkesztõsége pályázatot hirdet minden középfokú iskolában 2000-ben tanuló vagy akkor végzõ diák részére az alábbi témakörökben:

I. Természettudományos múltunk felkutatása

1. Az iskolához vagy lakóhelyéhez, környezetéhez kapcsolódó jelentõs tudós személyiségek – tanárok, az iskola volt növendékei, akikbõl neves természettudósok lettek – életútjának, munkásságának bemutatása. (Eredeti dokumentumok felkutatásával és felhasználásával.)

2. A természet- és mûszaki tudományok tárgyi emlékeinek bemutatása. (Kísérleti eszközök, laboratóriumok, gyûjtemények, könyvtárak és ritkaságok, ipartörténeti ereklyék, botanikus kertek stb.)

II. Önálló kutatások, elméleti összegzések

1. Saját megfigyelései, kísérleti és kutatási eredményekrõl szóló beszámolók, illetve ezek értelmezése. Környezeti, természeti értékeink bemutatása. (Például: védett és veszélyeztetett növény- és állatvilágunk, ökológiai egységeink, különleges földtani képzõdményeink, természeti jelenségek.)

2. Kisebb-nagyobb önálló elméleti búvárkodások összefoglalása.

A pályázat feltételei:

1. A cikkek legyenek olvasmányosan és oly módon megírva, hogy azt a természettudományok iránt érdeklõdõ, de a témában nem járatos olvasók is megértsék.

2. A pályamûvek terjedelme maximum 6 ritkán gépelt oldal lehet, a kéziratokat 3 példányban kell beküldeni, lehetõleg floppylemezen is mellékelve. A téma illusztrálására rajzok, fényképek, videofelvételek, táblázatok csatolhatók, ezek terjedelme nem számít be a szövegterjedelembe.

3. A pályázóktól azt kérjük, hogy nevükön kívül tüntessék fel lakcímüket, valamint iskolájuk és tanáruk nevét és címét.

4. A cikkek beküldésének határideje: 2000. okt. 31. Cím: Természet Világa szerkesztõsége, 1444 Budapest 8., Pf. 256. A borítékra írják rá: Diákpályázat.

5. A pályázatokat a szerkesztõbizottságból és a szerkesztõségbõl felkért bizottság bírálja el.

6. Pályadíjak. Mindkét (I–II.) kategóriában:

1-1 db III. díj 25 000–25 000 Ft

2-2 db III. díj 15 000–15 000 Ft

3-3 db III. díj  8 000– 8 000 Ft

valamint számos különdíj.

  A pályázat díjait 2001 februárjában adjuk át a nyerteseknek, akiknek nevét folyóiratunkban közzétesszük.

  A bírálóbizottság által színvonalasnak ítélt írásokat 2001-ben lapunkban folyamatosan megjelentetjük.

  A kiemelkedõ pályamunkák diák szerzõinek a feldolgozott témában történõ további elmélyüléséhez szerkesztõbizottságunk tagjai és más felkért szakemberek nyújtanak segítséget.

  Arra kérjük tanár kollégáinkat, hogy tehetséges diákjaikat bátorítsák a pályázatunkon való részvételre, s tanácsaikkal nyújtsanak segítséget az egyes témakörök kiválasztásához.

A Természet Világa szerkesztõsége,
szerkesztõbizottsága
 
„Csillagnézõ”

A csillagos égbolt látványa mindenkit elbûvöl. A zavaró városi fényektõl távol már a nézelõdés is nagy élményt nyújt, de az esztétikai hatás mellett számos érdekességet rejt azok számára, akik kicsit jobban elmélyednek az égbolt rejtelmeiben. Õket kívánja egyesületünk motiválni azzal, hogy a Természet Világa diákpályázatára „Csillagnézõ” különdíjat ajánl fel.

  A következõ hónapokban szebbnél szebb és érdekesebbnél érdekesebb égitesteket, jelenségeket lehet megfigyelni. Nem kívánjuk korlátozni azt, ki melyiket választja, de szeretnénk felhívni a figyelmet néhány kiemelkedõ lehetõségre.

  Napunk most például igen aktív, érdemes tehát nyomon követni a napfoltok alakját, számát, változásait. (Mindezt természetesen csak megfelelõ védõeszközök segítségével!)Csillagunk aktivitásának egyik következménye a sarki fény, melyet idõnként hazánkból is meg lehet figyelni. Idén néhányan már láttak is ilyen jelenséget Magyarországról, érdemes tehát erre is fokozottan figyelni.

  A Hold mindig vonzó célpont, hiszen már kis távcsövön keresztül is szép krátereket és egyéb alakzatokat lehet megfigyelni, illetve lerajzolni vagy akár lefényképezni. A nyár folyamán a négy óriásbolygó látható legjobban, azok is jobbára csak az éjszaka második felében. Érdemes próbálkozni a Linear-üstökös megkeresésével, amely már kis távcsõvel is látható lesz július–augusztus környékén. A Perseida-meteorrajt mindenki ismeri, ha másként nem „augusztusi hulló csillagok” néven. Ezt a legegyszerûbb megfigyelni, hiszen nem kell mást tenni, mint kifeküdni a rétre és csillagtérképre rajzolni a meteorokat.

  Természetesen ezektõl eltérõ objektumokat is lehet választani attól függõen, hogy kinek milyenek a lehetõségei: táborban vagy otthon, távcsõvel vagy szabad szemmel nézi a csillagokat.

  A dolgozatban írjátok le, miért pont az adott témát választottátok, mit tapasztaltatok, milyen volt maga az élmény. Feltétlenül térjetek ki a megfigyelés(ek) körülményeire: idõjárás, környezet, mûszerezettség, fényszenynyezés, továbbá az eddig végzett csillagászati tanulmányaitokra: tagjai vagytok-e valamilyen szakkörnek vagy klubnak?

  A pályázat egyéb feltételei megegyeznek az általános pályázati feltételeknek. A leírás mellé természetesen megfelelõ számú rajz vagy saját készítésû fotó mellékelhetõ. A pályamunkákat – ha van rá mód – digitális formában is kérjük mellékelni, de ennek hiánya nem kizáró ok.

Összdíjazás: 15000 Ft

Tanácsokért megkereshetitek a Magyar Csillagászati Egyesületet is: postacím 1461 Budapest, Pf. 219. E-mail: mcse@mcse.hu, vagy internet: www.mcse.hu.

  Figyelmetekbe ajánljuk továbbá az egyesület által kiadott Amatõr csillagászok kézikönyve címû mûvet, melyben az észlelésekhez találhattok segítséget.

Jó eget és eredményes észlelést kívánunk!
 
Matematikai különdíj

Martin Gardner, a kiváló amerikai matematikus és tudománynépszerûsítõ matematikai különdíjat tûzött ki diákpályázatunkon.

  Különdíjára az alábbi irányelvek vonatkoznak:

  A középiskolások pályázhatnak bármilyen, a matematikával kapcsolatos önálló vizsgálódással. Itt nem valamilyen új tudományos eredményt várunk, hanem olyan – egyéni módon kigondolt és felépített – ismeretterjesztõ dolgozatot, amelyben a pályázó elemzõ áttekintést ad az általa szabadon választott témakörbõl.

  Néhány javasolt téma:

  1. A matematika valamely híres (vagy kevésbé híres) problémájának a története.

  2. Egy ismert vagy újonnan kitalált játék matematikai háttere.

  3. Önálló kérdésfelvetés, sejtések megfogalmazása és ezek „jogosságának indoklása”.

  4. Egy matematikai módszer vizsgálata és alkalmazása egymástól távol esõ területeken.

  5. Váratlan és érdekes összefüggések, és ezek „mélyebb magyarázata”.

  6. Variációk egy témára: egy feladat vagy tétel kapcsán a kisebb-nagyobb változtatásokkal adódó problémacsalád vizsgálata.

  7. Legnagyobb, legérdekesebb matematikai élményem, történetem (órán, versenyen, olvasmányaimban, elõadáson stb.).

  A fentiek csak mintául szolgálnak, a pályázók teljesen szabadon választhatják meg a feldolgozás keretét és módszerét, a pályamû tartalmát és formáját egyaránt. A bírálóbizottság örömmel vesz minden egyéni ötletet és kezdeményezést.

  Fontos, hogy a dolgozat stílusa színes, olvasmányos legyen, és megértése ne igényeljen mélyebb matematikai ismereteket.

  A pályamûvet 3 példányban nyújtsák be (lehetõleg mágneslemezen is), terjedelme ne haladja meg a 6 gépelt oldalt, beküldésének határideje: 2000. okt. 31. Kérjük feltüntetni a pályázó iskolájának és tanárának nevét és címét.

  Díjazás: I. díj 20 000 Ft, II. díj 12 000 Ft, III. díj 8 000 Ft.
 
 
 

Biofizikai-biokibernetikai különdíj

Varjú Dezsõ, magyar származású biokibernetikus, a Tübingeni Egyetem biokibernetika tanszékének professzora biofizikai-biokibernetikai különdíjat tûz ki a Természet Világa Természet–Tudomány Diákpályázatán a következõ irányelvek alapján:

  1. Pályázhatnak a középiskolák tanulói önálló biofizikai-biokibernetikai témájú dolgozattal a molekuláris és sugárbiológia kivételével.

  2. Javasolt témák: (i) az érzékszervek biofizikája, (ii) az idegrendszer mûködésének biokibernetikája, (iii) az állati és növényi mozgástípusok analízise, (iv) az állatok magatartásának kvantitatív vizsgálata, (v) matematikai modellek a biológiában, (vi) az élõ szervezetek és a környezet kölcsönhatása, (vii) a biofizikai-biokibernetikai vizsgálómódszerek fejlõdésének története, (vii) híres biofizikus kutatók pályafutásának ismertetése.

  3. A díjak odaítélésénél elõnyben részesülnek az állatok és növények biofizikájával foglalkozó pályamûvek.

  4. A különdíj nyertese a diákpályázat általános kategóriáinak valamelyik nyertese is lehet.

  5. A dolgozat ismeretterjesztõ stílusú, olvasmányos legyen; megértése ne igényeljen túl mély fizikai, matematikai, illetve biológiai ismereteket. A feldolgozás módját, a pályamû tartalmát és formáját a pályázók szabadon választhatják meg.

  6. A pályamûvet 3 példányban kérjük benyújtani, terjedelme ábrák nélkül ne haladja meg a 7 gépelt oldalt. Beküldési határidõ: 2000. október 31. Kérjük feltüntetni a pályázó iskolájának és szaktanárának nevét és pontos címét.

  7. Díjazás: I. díj: 180 DEM, II. díj: 110 DEM, III. díj: 60 DEM.
 

Biodiverzitás különdíj

A Németország egész területén tevékeny stuttgarti székhelyû Német–Magyar Társaság (Deutsch-Ungarische Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland eingetragener Verein mit Sitz in Stuttgart), melynek célja a német–magyar kapcsolatok és barátság ápolása, különös figyelmet szentel a magyar ifjúság támogatására. Tagjai Környezet és biodiverzitás elnevezésû különdíjat ajánlottak fel a Természet Világa Természet–Tudomány Diákpályázatán, az alábbi irányelvek alapján:

  1. Pályázhatnak mindazok a középiskolás tanulók, akik elfogadják a Természet–Tudomány Diákpályázat kiírási feltételeit.

  2. A javasolt témaválasztás a magyar nemzeti biodiverzitás megõrzési stratégiának megfelelõen a következõ: természetes élõhelyek védelme; fajok (populációk) védelme eredeti élõhelyeiken; élõhelyek degradációja; degradált természetes élõhelyek helyreállítása; az izoláció, fragmentáció és egyéb okok hatása a populációkra; a gazdálkodás hatása az élõvilágra; a biodiverzitás jelentõsége az élõlényközösségek fennmaradásában; a faji és genetikai sokféleség csökkenésének forrásai; botanikus kertek és állatkertek szerepe a genetikai sokféleség védelmében; a természetvédelem optimalizálása.

  3. A díjak odaítélésénél elõnyben részesülnek az önálló megközelítésû és saját megfigyelésekre, élményekre, kísérletekre épülõ, személyesen kidolgozott és a gyakorlati életben felhasználható pályamûvek. Ily módon tükrözõdjön a személyek és kisebb közösségek munkájának pótolhatatlan jelentõsége a környezet és a biológiai sokféleség megóvásában.

  4. A különdíj nyertese a diákpályázat általános kategóriájának díjazottja is lehet.

  5. A pályamunka olvasmányos, ismeretterjesztõ stílusú, áttekinthetõ szerkezetû legyen.

  6. A pályamûveket 3 példányban kérjük benyújtani. Az írott szöveg ne haladja meg a 6–7 gépelt oldalt, viszont a mellékelt ábraanyagra vagy egyéb szemléltetõ segédanyagra vonatkozóan nincs korlátozás. Benyújtási határidõ: 2000. október 31.

  7. Díjazás: I. díj: 180 DEM, II. díj: 130 DEM, III. díj: 90 DEM.
 
 
 

A kultúra egysége különdíj

A Simonyi Károly akadémikus által alapított különdíjra az 2000. évben középfokú intézményekben tanuló magyarországi és határainkon túli diákok pályázhatnak. Ez a különdíj a kiíró szándékai szerint a humán és a természettudományos kultúra összefonódását hivatott elõsegíteni.

  A különdíjra ebben az évben ajánlott témák:

  1. Tudomány- és mûvelõdéstörténet Németh László drámáiban.

  2.Kísérletek a mûvészi hatás, a mûvészi élményadás és a fizikai–matematikai törvényszerûségek kapcsolatának felderítésére (festészet–színelmélet, zene–matematika, építészet–matematika stb.).

  A két ajánlott kérdéskörön túl természetesen bármely más önállóan választott témával is pályázhatnak diákjaink. Az egyéni ötleteket, a jól kivitelezett új kezdeményezéseket a bírálóbizottság örömmel veszi.

  A feldolgozás módját, a pályamû tartalmát és formáját a pályázók szabadon választhatják meg.

  A pályamûvet 3 példányban kérjük benyújtani, lehetõleg mágneslemezen is, terjedelme ábrák nélkül ne haladja meg a 7 gépelt oldalt.

  A kultúra egysége különdíjra pályázókra egyebekben a Természet–Tudomány Diákpályázat fentiekben pontokba foglalt feltételei érvényesek.

  Díjazás: I. díj: 20 000 Ft, II. díj: 15 000 Ft, III. díj: 8 000 Ft. A cikkek leadási határideje: 2000. október 31.
 
 

Orvostudományi különdíj

Dr. Ernst Grote, a Tübingeni Egyetem agysebészeti tanszékének professzora az orvostudomány témakörében különdíjat tûz ki a Természet Világa Természet–Tudomány Diákpályázatán a következõ irányelvek alapján.

  1. Pályázhatnak a középiskolák tanulói önálló, másutt még nem publikált tanulmányokkal, melyek az orvostudomány múltját és jelenét, nagyjainak életét és életmûvét, az orvostudománynak egyéb tudományokhoz való viszonyát, eszközeinek fejlõdését vagy bármely más idevágó, szabadon választott témakört dolgoznak fel, akár hazai, akár külföldi vonatkozásban.

  2. A díj odaítélésénél elõnyben részesülnek az egyéni megközelítésû, elmélyült búvárkodásra utaló, ugyanakkor olvasmányosan megírt mûvek.

  3. A cikk feldolgozásának módját és formáját a pályázók szabadon választhatják meg.

  4. A különdíj nyertese a diákpályázat általános kategóriáinak valamelyik nyertese is lehet.

  5. A pályamûvet 3 példányban kérjük benyújtani, lehetõleg mágneslemezen is, terjedelme ábrák nélkül ne haladja meg a 7 gépelt oldalt. Beküldési határidõ: 2000. október 31. A pályázókat arra kérjük, tüntessék fel szaktanáruk nevét, iskolájukat és annak pontos címét.

  6. Díjazás: I. díj 180 DEM, II. díj 110 DEM, III. díj 60 DEM.

*

"A Magyar Vesealapítvány 50 ezer forintos különdíjat ajánl fel azon pályázó részére, akinek munkája kiemelkedõ minõségû és dolgozatával bármilyen módon hozzájárul a szervezet folyadék- és ionháztartásával, keringés- és vérnyomás-szabályozásával kapcsolatos kutatási eredmények, betegségek általános jobb megismertetéséhez. A tanulmány lehet vesebetegségekkel foglalkozó, tudománytörténeti jelentõségû kutató vagy klinikus életének, munkásságának vagy a vesebetegségek kutatási, megelõzési, gyógyítási, rehabilitációs hazai vagy nemzetközi eredményeinek, módszereinek, hagyományainak közérthetõ feldolgozása, elemzése."
Dr. Rosivall László elnök

 
 
 

Szkepitkus különdíj

James Randi, a világhírû amerikai szkeptikus bûvész ebben az évben is 300 USA-dollár különdíjat ajánlott fel annak a pályázónak, aki a parapszichológia vagy a természetfölötti témakörben a legkiemelkedôbb pályamûvet nyújtja be a Természet–Tudomány Diákpályázatra.

A különdíjra az alábbi szabályokat írta elô:
1. A résztvevôkre továbbra is a hagyományos pályázati kategóriák szerinti elvárások érvényesek életkor, lakhely stb. tekintetében.
2. Bármiféle jogi etikai, származási, vallási, nembeli vagy hasonló megkülönböztetés kizárt.
3. A különdíjat a pályázati bírálóbizottság hivatott odaítélni.
4. Alapszempontok a díjazott pályázat kiválasztásához: a) a tiszta érvelés, b) átgondolt komoly elôadásmód, c) bizonyítékok megfelelô megalapozottsága, d) a kísérleti adatok bemutatása (ha a pályázó használ ilyet).
5. A bírálóbizottsaíg döntését a fenti szempontok, ill. bármilyen egyéb saját szempont figyelembevételével hozza meg, de a kiválasztás nem történhet aszerint, milyen következtetésre jutott a pályázó, bármennyire is úgy érzik a bírálók, hogy a következtetés nem helytálló. Mindaddig, amíg a pályázó a tudomany által elfogadott módszerek és eljárások alapján jut a végkövetkeztetésig, a bírálóbizottságnak el kell azt fogadnia.
6. A birálóbizottság döntését nem befolyásolom.
7. A különdíj nyertese az egyéb kategóriák valamelyik nyertese is lehet.

Felajánlásom a hagyományos díjakkal együtt is odaítélhetô, amennyiben a bizottság azt úgy látja helyesnek. A 4. d) ponttal kapcsolatban meg kell jegyeznem, hogy bár reményeim szerint a pályamûvek valós kísérletek eredményeként születnek majd, úgy hiszem, hogy az ilyen kísérletek eszközei, kellékei nem biztos, hogy a diákok számára könnyen hozzáférhetõek. Ezért a téma ésszerû, elméleti vagy etikai tárgyalása is egyenlô mértékben kezelendô, hogy a díj mindenki számára elérhetõ legyen. Az 5. pont azért fontos, mert a tudományos eredmény nem vélemények vagy konszenzus dolga, hanem megfigyelésen vagy kutatáson alapuló tényeké.
Különdíjammal szeretnék hozzájárulni a magyar diákok kritikai gondolkodásának fejlôdéséhez.
A szerzôk szíves hozzájárulásával mindent el fogok követni, hogy a díjnyertes, valamint a még néhány arra érdemes pályamûvet lefordíttassam és megjelentessem egy színvonalas amerikai folyóiratban.
A pályamûvet 3 példányban nyújtsák be (lehetôleg mágneslemezen is), terjedelme ne haadja meg a 6 gépelt oldalt, beküldésének határideje: 2000. okt. 31. Kérjük feltüntetni a pályázó iskolájának és tanárának nevét és címét.
 

Metropolis-díj

Nicholas Metropolis, görög származásû amerikai elméleti fizikus és matematikus alapítványt hozott létre a számítástechnika alkalmazásai iránt érdeklôdô tehetséges fiatalok részére. A Los Alamosban (USA) mûködô Metropolis Alapítvány 1000 dollárt juttatott diákpályázatunknak a legjobb eredményt elérô középiskolások és felkészítôik díjazására, 250-250 dollárt pedig a legaktívabb iskoláknak a folyóirat elôfizetésére.

A Metropolis-díjra pályázó középiskolás diákoktól a szakmai zsûri azt várja el, hogy választ fogalmaznak meg arra, a természettudományok területén milyen segítséget nyújthat a számítógép, a számítógépes szimuláció.
A díj odaítélésénél elônyben részesülnek az önálló gondolatokon alapuló, egyéni megközelítésû, konkrét kutatómunkával összeállított, ugyanakkor olvasmányosan megírt pályamûvek.

A Metropolis-díjban a diákpályázat más kategóriáiban benyújtott dolgozatok is részesülhetnek, olyanok, amelyek számítógépes alkalmazásokat bemutatnak, számítógépes szimulációt használnak.
A cikkek leadási határideje (3 példányban): 2000. október 31. Cím: Természet Világa szerkesztôsége, 1444 Budapest 8. Pf. 256 (a borítékra írják rá: Metropolis-díj).
 

Videofilm-pályázat

A Magyar Mozgókép Közalapítvány Népszerû-Tudományos Film Szakkollégiuma támogatásával pályázatot hirdetünk középiskolások részére természettudományos ismeretterjesztô videofilm kategóriában.

Irányelvek: 1. A. pályázók választhatják diákpályázatunk két fô kategóriája – Természettudományos múltunk felkutatása, Önálló kutatások... –, valamint a különdíjak témakörei közül bármelyiket vídeofilm elkészítésére.
2. A videofilm maximum 30 perces lehet, VHS videokazettán kérjük beküldeni a bírálóbizottsághoz.
3. A témaválasztás, az ismeretátadás vagyis -feldolgozás módszerei mellett a zsûri különös figyelmet fordít a képi megformálás milyenségére, díjazza az egyéni ötleteket, az önálló gondolatokat.

Beküldési határidô: 2000. október 31. Cím: Természet Világa szerkesztôsége, 1444 Budape.st 8., Pf. 256.
Pályadíjak: I. díj 35 000 Ft, II. díj: 20 000 Ft, IIl. díj (2 db): 10 000-10 000 Ft.


Természet Világa, 131. évf. 8. sz. 2000. augusztus
https://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/ 
https://www.ch.bme.hu/chemonet/TermVil/ 


Vissza a tartalomjegyzékhez