A micsurini irányzat a biológiában.

A Szovjetúnió Földmívelésügyi Minisztériuma moszkvai elôadótermében augusztus havában a Mezôgazdasági Tudományok Lenin-Akadémiája ülést tartott, amelyen a biológia helyzetét vitatták meg. Liszenko Trofim Deniszovics elnök ismertette az általánosan elterjedt kromoszoma- illetôleg génelméletet és megbírálta általános biológiai tekintetben. Ezután biológiailag kiértékelte Micsurin kertészeti munkásságának tudományos és gyakorlati eredményeit. Liszenko után a Szovjetúnió biológiai intézményeinek vezetôi adták elô vizsgálataik eredményeit és leszögezték biológiai álláspontjukat. Az üléssorozat Liszenko zárszavával ért véget.
Liszenko elôadását egész terjedelmében közzétette magyar fordításban a Társadalmi Szemle idei 8–9. száma. Alábbiakban közreadjuk Liszenko zárszavát.


Thomas Hunt Morgan
Gregor Johann Mendel

... A mendelizmus–morganizmus csak a véletlenszerûségen épül és ezzel ez a "tudomány" egyszersmind tagadja azt, hogy az élôtermészetben szükségszerû összefüggések fordulnak elô, terméketlen várakozásra ítélve ezáltal a gyakorlatot. Az ilyen tudománynak nincs alkotó jellege. Az ilyen tudomány alapján lehetetlen a tervszerû munka, a céltudatos gyakorlat, lehetetlen a tudományos elôrelátás.

Már pedig az a tudomány, amely nem nyujt a gyakorlatnak világos perspektívát, erôt a tájékozódáshoz, bizonyosságot a gyakorlati célkitûzések elérhetôségére vonatkozóan, nem érdemli meg, hogy tudománynak nevezzék. (Taps.)

Az olyan tudományok, mint a fizika és a kémia, megszabadultak a véletlenszerûségektôl. Éppen ezért válhattak pontos tudományokká.

Az élôtermészet szigorú, benne rejlô törvényszerûségek alapján fejlôdött és fejlôdik. Az élô szervezetek és fajok a bennük rejlô természeti szükségszerûségek alapján fejlôdnek.

Ha a mi tudományunkból eltávolítjuk a mendelizmust–morganizmust–weismannizmust, ezzel kiûzzük a biológiai tudományból a véletlenszerûséget is. (Taps.)

Szilárdan emlékeznünk kell mindig arra, hogy a tudomány a véletlenszerûségek ellensége. (Viharos taps.) Éppen ezért hangoztatta a természet átalakítója, Micsurin Ivan Vladimirovics jelmondatául: "Mi nem várhatunk a természettôl könyöradományokat (azaz szerencsés véletleneket L. T.), azokat kicsikarni belôle – ez a mi feladatunk." (Taps.)

Elméletük gyakorlati terméketlenségét ismerve a morganisták alkotó jellegû biológiai elmélet létezésének még csak lehetôségében sem hisznek. Nem ismerve a micsurini tudomány kiválóságait, eddig még csak nem is tudják elképzelni, hogy elsô ízben a biológia történetében kialakult az igazi alkotó elmélet, a micsurini tan. (Taps.)

A micsurini tanból kiindulva sok mindent lehet tudományosan elôre látni és ezzel egyre inkább meg lehet szabadítani a gyakorlati növénytermesztôket a munkájukban elôadódható véletlenektôl.

Micsurin I. V. a maga elméletét, a maga tanítását csak a gyakorlatilag fontos feladatok megoldása folyamán, a jó növényfajták kitenyésztése folyamán dolgozta ki. Éppen ezért a micsurini tan már szelleménél fogva is elválaszthatatlan a gyakorlattól. (Taps.) ... Ez a tanítás az elmélet és gyakorlat egységének legjobb megvalósulása a mezôgazdasági tudományban.


Liszenko értékelésérôl l. Bereczkei Tamás: Tudás és hatalom: a Liszenko-ügy


Természettudomány, III. évfolyam. 1948. 11–12. szám (november–december) 301–310. oldal
https://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/
https://www.ch.bme.hu/chemonet/TermVil/


Vissza