Ünnepnap a Fasorban


A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium a „Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása” című pályázat megvalósítására 290 millió forint uniós támogatást kapott (TÁMOP-3.1.3-10/1-210-0003). A program első lépéseként modern, interaktív laboratóriumokat alakítottak ki, amelyekben elkezdődhetnek a tanulói kísérletek.

   2012. január 20-án sokan gyülekeztek az iskola szép dísztermében. A projektnyitó rendezvény háziasszonya Benkőné Di Giovanni Rita köszöntötte a jelenlévőket, majd az iskola vezetőjének adta át a szót.  Roncz Béla igazgató az 1904-ben alapított gimnázium múltjáról is beszélt. A gimnáziumot 1952-ben államosították, ezután 37 évig szünetelt az egyházi oktatás a Fasorban. A rendszerváltozás előtt, 1989-ben újraindult az oktatás a Fasori Evangélikus Gimnáziumban. Az igazgató úr megemlékezett a Fasorban egykor tanító, sokoldalúan képzett kiváló tanárokról, a hírnévre szert tett, világhírűvé vált tanítványokról. Elmondta, a Budapesti Evangélikus Gimnázium azért válhatott a két világháború között az ország egyik legjobb oktatási intézményévé, mert nyitott és befogadó iskola volt, ahol kiváló művész- és tudóstanárok tanítottak, akik megszerettették tantárgyukat diákjaikkal, és felfedezték a tehetségeket. A fasori szellemiség teret adott a tehetségnek, toleranciára, humanizmusra és kritikus, világos gondolkodásra nevelt.

– Visszatérve gyökereinkhez, ezt igyekszünk most újrateremteni – mondta Roncz Béla. „Az első lépéseket már megtettük. 2010 őszén elindítottuk gimnáziumunkban az emelt szintű természettudományos képzést. Az uniós pályázatban vállalt feladatok végrehajtásához 2011. március 1-jén hozzákezdtünk. Létrehoztunk két, modern technikával felszerelt, korszerű szemléltetésre alkalmas laboratóriumot, ezek a kémia, a biológia, a fizika és a természetföldrajz oktatását segítik. A projektbe tizenkét intézményt vontunk be. Az együttműködő intézmények kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy legyen köztük más evangélikus intézmény, valamint közelünkben levő általános iskola, ahonnan majd a tehetséges diákokat várhatjuk gimnáziumunkba. Reményeink szerint évente mintegy 400 diák érkezik hozzánk, akik összesen 360 tanóra keretében végezhetnek itt tanulói kísérleteket. A tehetséggondozásra évente további 130 órát biztosítunk, saját intézményünknek pedig százat. A 2012 februárjában induló és 2007-ben végződő program teljes időtartama alatt közel 6000 diákot fogadunk laboratóriumainkban.”

Kroó Norbert akadémikus, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnöke azzal kezdte beszédét, hogy örömmel jött e helyre, mely nemcsak az ő szemében, hanem a világ sok más helyén is hungaricumnak számít. Kroó Norbert az aggodalmait is megosztotta hallgatóságával. Gyengült a tanári pálya vonzereje, különösen a fizika, és a kémia szakoké. Ennek okát többek között abban látja, hogy a gimnáziumokból kiszorultak a kísérletek, ami szoros összefüggésben van a fizika óraszámának csökkentésével. Ebben változásra van szükség, amit csak akkor lehet végrehajtani, ha a változást támogató eszközök a rendelkezésünkre állnak. Jó jel, hogy a közeljövőben több gimnáziumban a Fasorihoz hasonló laboratóriumok avatására kerül sor. „Az Eötvös Loránd Fizikai Társulatban, amelyet képviselek, prioritásnak tekintem a fizikatanári pálya vonzóvá tételét, s azt, hogy középiskoláikban a fizika és a kémia újra előtérbe kerüljön. Biztos vagyok abban, hogy a gimnázium új hallgatói laboratóriumai, amelyekben a diákok XXI. századi szintű kísérleteket végezhetnek, sokuknak vonzóvá teszik a természettudományos pályákat” – zárta gondolatmenetét Kroó akadémikus.

Kákay István, az Evangélikus Egyház országos irodaigazgatója arról beszélt, hogy egyházuk történelmi tradícióiban egyik legfontosabb elem az oktatásügy. A Trianon előtti időszakban egyházuknak több mint 600 iskolája volt, számuk még ezt követően is meghaladta a 300-at. Az ötvenes évek elejétől az Evangélikus Egyház nem rendelkezett oktatási intézménnyel. Ezért is volt nagy jelentőségű esemény, amikor 1989-ben a Fasori Evangélikus Gimnázium – az első visszaadott egyházi iskola – újra megnyitotta kapuit. Kákay István így folytatta: „A Fasort most is zászlóshajónknak tekintjük, büszkék vagyunk rá. A gimnázium életében most új fejezet kezdődik. A sikeres pályázat eredményeként a Fasornak újra lehetősége lesz arra, hogy a természettudományok területén, melyeknek korábbi nagy sikereit köszönhette, ismét olyan fiatalokat emeljen ki, akik a magyar tudományos élet büszkeségei lehetnek. A Fasor az együttműködő iskolák bevonásával természettudományos alkotóműhellyé válhat.” 

Prőhle Gergely országos felügyelő, helyettes-államtitkár az iskola és a templom szép épületegyütteséről, klasszikus együttéléséről beszélt, valamint az evangélikus oktatás értékeiről: „A reformáció óta oktatásunk legnagyobb erénye, hogy képes volt az értékek megbecsülését, a hagyomány tiszteletét kiegészíteni a modernitás iránti elkötelezettséggel. Szellemi hagyományként őrizzük a jó értelembe vett progresszió, az újdonság iránti fogékonyságot, ez adja sava borsát az egyre nagyobbá váló intézményeinknek. Ehhez a lutheránus hagyományhoz kell a jövőben is elkötelezettnek lennünk.” 

Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke örömét fejezte ki, hogy az oratórium, az imádság háza mellett átadhatják a laboratóriumokat is, majd így folytatta: »Ami még örömmel tölt el, hogy ez a fasori szellemnek megfelelően gimnáziumunk még inkább nyitott iskola és laboratórium lesz. Az ajándék, amit most átvehetünk, összeköt majd minket más iskolákkal. Mi, evangélikusok, így köszönünk: „Erős vár a mi Istenünk.” Ennek van egy korszerű változata: „Erős vár, nyitott kapukkal.” Ezt a missziónkat már régóta meghirdettük, ezért örülök különösképpen annak, hogy természettudományos laboratóriumaink is kapcsolatokat teremtenek, hálózatot építenek, iskolákat, pedagógusokat és diákokat kapcsolnak össze. Nem tudhatjuk, hogy mikor lesznek újabb Nobel-díjas diákjaink, azt azonban igen, hogy azok a fiatalok, akik innen kikerülnek, nyitottak lesznek felfelé, egymás felé és a teremtett világ felé. Ehhez kérjük most már Isten áldását az „ora et labora” szellemében.«

Diákokra váró laboratórium
Képek az avatásról

  Az ünneplő közönség, a szép számban megjelent fasori öregdiákokkal együtt, a mai gimnazisták sorfala közt a két felavatásra váró laboratóriumhoz vonult. A Himnusz eléneklése után először a Fizikai és földrajzi laboratórium névadójának táblájáról került le a lepel. A névadó Levius Ernő (1907–1993), kiváló kísérleti fizikus, aki az Evangélikus Gimnázium megszűnéséig, 1992-ig tanított itt. A Kémia laboratórium felavatása következett, melyet Liptay György (1932) vegyészmérnökről, a BME címzetes egyetemi tanáráról, a gimnázium volt növendékéről, a Fasori Öregdiákok elnökéről neveztek el. A névadó is ott állt és könnyekig meghatódva fogadta a köszöntő öleléseket. Elképzelem, mit érezhetett, amikor Gáncs Péter püspök megáldotta a laboratóriumokat: a Vermes Miklós fizikai előadó után sorakozó Liptay György és Levius Ernő laborokat.

                                                                                                       STAAR GYULA


Természet Világa, 143. évfolyam, 2. szám, 2012. február
https://www.termvil.hu/ 
https://www.chemonet.hu/TermVil/