TŐKE LáSZLÓ
Koronaéterek
Kémiai Nobel-díj - 1987
(Részlet)

 
Donald J. Cram Jean-Marie Lehn Charles J. Pedersen

... Pressman 1964-ben felfedezte, hogy bizonyos antibiotikumok, mint pl. a valinomicin, nigericin, nonactin az alkáli- és alkéliföldfémfém-ionokat üregeikbe "csomagolják", s ezáltal az egész képződmény, a komplex lipofil membránban oldhatóvá válik. Pl. a valinomicin gyűrűjének belső átmérője megfelel a káliumionénak, következésképpen azt olyan szelektíven komplexálja, hogy a 10000 nátriumiont és egy káliumiont tartalmazó oldatból is ezt az egy káliumiont választja ki, s lép kapcsolatba vele komplexképzés közben (1. ábra).

1. ábra. Természetes eredetű, antibiotikus hatású komplexképzők

Koronavegyületek elnevezése, komplexképzésük és előállításuk

A fémionok becsomagolására szolgáló olcsó szintetikus modellvegyületek első képviselőit, az ún. makrociklusos poliétereket - egy véletlennek is köszönhetően - Charles J. Pedersen amerikai kutató állította elő 1967-ben és a molekulák, illetőleg komplexeik alakjára utalóan koronaétereknek (ma koronandoknak is hívják) nevezte el őket (2. ábra). 

2. ábra. Néhány fémion-korona-
vegyület komplex szerkezete

Az ábrából látható, hogy koronaalkata van az ún. 18-korona-6 kálium komplexének. Nátriumionnal alkotott komplexnél ez az ideális alkat kissé torzul, a céziumion pedig bele sem fér a gyűrübe, bár komplex itt is képződik. (A korona szó elé helyezett szám a makrogyűrű atomszámát, a szó után álló szám pedig a gyűrű heteroatomjainak számát jelöli.)

3. ábra. A koronand fémion-komplexek szerkezete és a koronandgyürű belső átmérője

Ha a koronaéter belső átmérője az ion átmérőjétöl jelentösen különbözik, akkor az 1 : 1 komplex helyett 2 : 1 vagy 3 : 2 komplexek is képződhetnek (3. ábra). Nagy stabilitási állandójú komplexek akkor jönnek létre, ha a gyűrű belső átmérője megegyezik az ionátmérővel. Az éteres oxigént a gyűrűben magános elektronpárral rendelkgző egyéb atomok is helyettesíthetik (nitrogén, kén, foszfor).

Különösen stabilis komplexek képződnek a háromdimenziós makrociklusokkal, az ún. kriptandokkal vagy kriptánsokkal (Jean-Marie D. Lehn, francia professzor), mert a láncok által képezett "kosárból", ha egyszer az oda illő ion bekerül, nehezen "eshet ki". Az ilyen vegyületek komplexeinek (kriptátjainak) nemcsak a stabilitási állandója, hanem a szelektivitási állandója is igen nagy (a szelektivitási állandó az összehasonlítandó ionokkal képzett komplexek egyensúlyi, vagy más néven stabilitási állandóinak hányadosa) (4. ábra).

4. ábra. A kriptandok szerkezete és néhány jellegzetes adata

A koronagyűrűhöz telített vagy aromás gyűrűk, avagy egyéb, a célnak megfelelő nyílt láncú helyettesítők is kapcsolódhatnak, s ezek lehetnek királisak is. Az ilyen vegyületek előállításában és tulajdonságainak kutatásában Lehnen kívül az amerikai Donald J. Cram professzor szerzett elévülhetetlen érdemeket kiterjesztve az ilyen vegyületek körét és felhasználását. Csak a teljesség kedvéért említem meg, hogy léteznek komplexképzésre hajlamos nyílt láncú korona- és kriptandanalogonok (podandok) is, melyek láncai a kationt mint egy polip karjai veszik körül a komplexben, miközben a heteroatomok részt vesznek a koordinációban (5. ábra).

5. ábra. A három fő komplexképző típus elnevezése és általános képlete

A koronandok jó hozamú előállításában is ez utóbbi jelenséget használják ki: végcsoportjaikon a kívánt nukleofil és nukleofug csoportokat egyidejűleg tartalmazó lineáris poliéter-származékokat a készítendő gyűrű méretének megfelelő ionok jelenlétében reagáltatják. A láncok körülburkolják az iont, megnövelve ezzel a végcsoportok gyürűzárást eredményező intramolekuláris reakciójának valószínűségét a láncmolekulákat adó intermolekuláris reakcióval szemben (templát hatás).

Koronandok, kriptandok és podandok felhasználása 

A szóban forgó vegyületcsalád felhasználása a tudományos kutatásban és a technikában már ma is sokrétű, de állandó növekedést mutat. Mindez komplexképzési képességükre, illetve a komplexképzés szelektivitására vezethető vissza. A komplexképzés tágabb értelemben vett sav-bázis reakció, melyben az oxigének, vagy más, az oxigént helyettesítő heteroatomok a gyűrűbe került kationnal donor-akceptor kapcsolatba lépnek (6. ábra).

6. ábra. A komplexképzés módja és néhány komplexképzésre vonatkozó adat

Az ábrából látható, hogy a vízben oldódó iont ily módon egy lipofil burok veszi körül, ezzel az egész képződmény is lipofillé válik, s oldódni fog protonmentes, kis dielektromos állandójú oldószerekben (benzolban, toluolban, szén-tetrakloridban, petroléterben stb.), vagy lipofil membránban. A kationnal ionviszonyt tartó anion pedig a lipofil "koszorúhoz" többé-kevésbé szoros ionpárként, szolvátburkától megfosztva vagy csaknem teljesen megfosztva, "meztelenül" vagy "félmeztelenül" követi partnerét a lipofil oldószerbe vagy egyéb lipofil fázisba. Ezért lehet többek között a membránon keresztül történő ionátmenetek kerrierjeként funkcionáló antibiotikumok helyett transzportfolyamatok tanulmányozására felhasználni ezeket a vegyületeket. Valódi membrán helyett a vizsgálatokban gyakran apoláris szerves oldószereket zárnak a két, ionokat tartalmazó vizes réteg közé (7. ábra).

7. ábra. Iontranszport-folyamatok tanulmányozására szolgáló egyszerű berendezés vázlata

A jelenség jó megismerése nemcsak a biokémiában hasznosul, hanem a technika egyéb ágaiban is ígéretes.lehetőségeket rejteget.

Fázistranszfer-katalízis 

Gyakran előfordul, hogy szerves oldószerben oldódó szubsztrátummal szervetlen só anionjának kell kölcsönhatásba lépnie. Pl. ha benzil-kloridból benzil-cianidot szeretnénk készíteni, a benzil-kloridot mondjuk benzolban, a nátrium-cianid reagenst pedig vízben oldjuk fel és a két, egymással nem elegyedő fázis között intenzív keverést alkalmazunk a partnerek közötti találkozás elősegítésére. A reakció azonban így is igen lassú, mellékreakciók játszódnak le, a termelés pedig gyenge lesz. A nagy dielektromos állandójú dipoláris aprotikus oldószerek, mint pl. a dimetil-szulfoxid vagy a dimetil-formamid ezt a nehézséget részben megoldják, mert bennük mindkét reakciótárs oldódik, de az ilyen oldószerek ára és a feldolgozási nehézségek miatt ez az út sem igazán járható. Ha azonban a szilárd nátrium-cianid kristályaihoz vagy tömény vizes oldatához a nátriumiont komplexálni képes koronavegyületet (pl. 15-korona-5-öt) adunk, akkor ez az adalék a szilárd fázisból vagy a tömény vizes oldatból a nátrium-cianidot a benzil-kloridot tartalmazó szerves fázisba viszi át (szilárd-folyadék, ill. folyadék-folyadék fázistranszfer folyamat játszódik le), ahol a reakciópartnerek nagy koncentrációban találkozhatnak, s ráadásul - lévén a cianidion "meztelen" - sokkal kisebb aktiválási energia igényeltetik a reakcióhoz, és esetenként ezerszeres, esetleg milliószoros sebességnövekedést tapasztalhatunk. Ilyen módon sikerült számtalan nem, vagy csak gyenge termeléssel lejátszódó reakciót megvalósítani jó termeléssel, enyhe reakciókörülmények között (8. ábra).


 

8. ábra. Koronaéterek felhasználása

Azzal is megpróbálkoztak, hogy a korona-egységhez a farmakológiai hatásért elsősorban felelós farmakofór csoportot kapcsoltak azzal a meggondolással, hogy amennyiben a hatásos molekula receptorhoz való kötódését ionáramlás is kíséri, egyúttal ezt az iontranszportot is befolyásolni lehessen (9. ábra). Ez a helyzet pl. bizonyos rákos daganatok folyamataiban is. Ilyen gyógyszert ugyan még nem ismerünk, de a kutatás teljes erővel folyik ebben az irányban.

9. ábra. Formakofor esoportokkal összekapcsolt koronavegyületek

Sok közlemény foglalkozik enzimmodellek szintézisével. A tervezés gondolatmenete az, hogy a koronagyűrű vagy -gyűrűk a szubsztrátum molekulát reverzíbilisen és a reakciócentrumhoz kellő közelségben és helyzetben kötik meg, így a reakció az enzimatikus folyamatokéhoz hasonló szelektivitással és sebességgel mehet végbe.

10. ábra. A B12 (a) és a NADH-enzim (b) modellje

A 10. ábra egy B12 enzim és egy NADH enzim modelljét mutatja be. Az előbbiben a két koronaegység az átalakítandó vicinális diol-egységet is tartalmazó diamin-sóval komplexképzés közben reagál (az ammóniumkation mérete a káliumionénak felel meg), majd a reakció a kobaltatom közvetítésével gyorsan lejátszódik. Ez az "enzimutánzat" működik, és koronaéter-egységek távollétében a partnerek között valóban semmi sem történik. Hogy ez az út technikai-technológiai szempontból milyen lehetőségeket tartogat, ma még nehéz lenne megjósolni, mert a kutatások csak most kezdődnek igazán.

A koronavegyületek ionszelektivitásán alapuló felhasználások
A koronaéterek ionszelektivitását arra is felhasználhatjuk, hogy a különböző méretű ionok keverékéből a kívánt iont, illetve sóját tisztán elkülönítsük. Pl. az ábrán látható vegyület stroncium-szelektív, kitűnő szelektivitási mutatókkal (11. ábra).

11. ábra. Egy Sr2+-szelektív koronavegyület

Ha az effektus kicsi, oszlopkromatográfiával vagy ismételt extrakcióval érhetünk célt. A koronavegyületeket szintetikus gyantahordozóhoz is köthetjük kovalens kötéssel. Sokkal fontosabb felhasználást nyernek a koronavegyületek ionszelektív membrán elektródokban ligandumként (12. ábra).

12. ábra. Az ionszelektív membránelektród vázlatos rajza

Az ábra egy ilyen elektród sematikus képét mutatja. A pufferoldatot és a vizsgálandó oldatot egy PVC- vagy szilikonmembrán választja el, melybe igen kis koncentrációban ionszelektív ligandumot adnak. A két oldat között a ligandum minősége és a koncentrációkülönbségek által befolyásoltan feszültség lép fel, melyet mérhetünk. Az elektród tetszőlegesen kicsinyíthető és ma már egyetlen sejt ionkoncentrációját is nagy pontossággal, pillanatszerűen meg lehet határozni, sőt folyamatos ionkoncentráció-mérés is megvalósítható. Mindegyik iont egy speciális, az adott ionra szelektív ligandumot tartalmazó ionszelektív elektród mér. A módszer a kvalitatív és a kvantitatív analízis területén valóságos forradalmat hozott és különösen hasznosnak bizonyul a vizelet és a vér kálium- és kalciumion-koncentrációjának meghatározásában. A káliumion-szelektív elektródnak hazai vonatkozása is van, mert két kutatócsoport együttműködésében a világ legjobb és legstabilisabb, ligandumként koronaétert tartalmazó káliumion-szelektív elektródját ők fejlesztették ki és a japán Horiba cég közvetítésével forgalmazzák is.

Királis diszkrimináció

Ha a koronavegyület királis elemeket tartalmaz, akkor komplexképzésre képes racemátok antipódjai között a komplex-stabilitási állandóban különbség lesz, lévén hogy komplexeik diasztereomer viszonyban állnak és így az antipódok tisztán kinyerhetők (13. ábra).

13. ábra. Egy axiális kiralitású koronavegyület

Aminocsoportot tartalmazó vegyületeket sóik alakjában kell használni, mert a koronaegység csak az ammóniumiont tudja komplexálni. A módszer akkor hatásos igazán, ha a királis koronát - hordozón vagy anélkül - oszloptöltetként használjuk és a racemátot kromatográfiás oszlopon csurgatjuk át.

Kísérletek folynak abban az irányban is, hogy a királis koronavegyületek enantiotóp oldalak közötti differenciálóképességét kémiai reakciókban használják ki, azaz régebbi nómenklatúrát használva, aszimmetrikus indukciót váltsanak ki. Ilyen reakció lehet pl. az, amikor egy keton oxo-csoportját redukáljuk hidridion donorral, vagy hidrogén-cianid addíciót hajtunk végre egy oxo-csoporton (14. ábra).

14. ábra. Egy galaktózból felépített királis koronavegyület

Az elmondottakon túlmenően utalásokat olvashatunk a felhasználásukról a fényképészefben (ezüstionok oldhatósági egyensúlyát befolyásolja), az olajfúrásoknál (a kőzet oldása a cél), a gumigyártásban (vulkanizálást gyorsító szerként), a korrózióvédelemben, a színezésben stb.

E teljességre korántsem törekvő rövid összeállítással talán sikerült bemutatnom, hogy a koronavegyületek felfedezője, Pedersen és a további kutatásokban kiemelkedő szerepet játszó másik két társ, Cram és Lehn méltán részesült a legmagasabb tudományos elismerésben, az 1987-es kémiai Nobel-díjban.Természet Világa, 1988. február