Pályázati felhívás

Természettudományi ismeretterjesztõ folyóiratunk szerkesztõsége pályázatot hirdet minden középfokú iskolában 1999-ban tanuló vagy akkor végzõ diák részére az alábbi témakörökben:

I. Természettudományos múltunk felkutatása

1. Az iskolához vagy lakóhelyéhez, környezetéhez kapcsolódó jelentõs tudós személyiségek – tanárok, az iskola volt növendékei, akikbõl neves természettudósok lettek – életútjának, munkásságának bemutatása. (Eredeti dokumentumok felkutatásával és felhasználásával.)

2. A természet- és mûszaki tudományok tárgyi emlékeinek bemutatása. (Kísérleti eszközök, laboratóriumok, gyûjtemények, könyvtárak és ritkaságok, ipartörténeti ereklyék, botanikus kertek stb.)

II. Önálló kutatások, elméleti összegzések

1. Saját megfigyelései, kísérleti és kutatási eredményekrõl szóló beszámolók, illetve ezek értelmezése. Környezeti, természeti értékeink bemutatása. (Például: védett és veszélyeztetett növény- és állatvilágunk, ökológiai egységeink, különleges földtani képzõdményeink, természeti jelenségek.)

2. Kisebb-nagyobb önálló elméleti búvárkodások összefoglalása.

A pályázat feltételei:

1. A cikkek legyenek olvasmányosan és oly módon megírva, hogy azt a természettudományok iránt érdeklõdõ, de a témában nem járatos olvasók is megértsék.

2. A pályamûvek terjedelme maximum 6 ritkán gépelt oldal lehet, a kéziratokat 4 példányban kell beküldeni, lehetõleg floppylemezen is mellékelve. A téma illusztrálására rajzok, fényképek, videofelvételek, táblázatok csatolhatók, ezek terjedelme nem számít be a szövegterjedelembe.

3. A pályázóktól azt kérjük, hogy nevükön kívül tüntessék fel lakcímüket, valamint iskolájuk és tanáruk nevét és címét.

4. A cikkek beküldésének határideje: 1999. okt. 29. Cím: Természet Világa szerkesztõsége, 1444 Budapest 8., Pf. 256. A borítékra írják rá: Diákpályázat.

5. A pályázatokat a szerkesztõbizottságból és a szerkesztõségbõl felkért bizottság bírálja el.

6. Pályadíjak. Mindkét (I–II.) kategóriában:

1-1 db III. díj 20 000–20 000 Ft
2-2 db III. díj 10 000–10 000 Ft
3-3 db III. díj  5 000– 5 000 Ft
valamint számos különdíj.
  A pályázat díjait 2000 februárjában adjuk át a nyerteseknek, akiknek nevét folyóiratunkban közzétesszük.

  A bírálóbizottság által színvonalasnak ítélt írásokat 2000-ben lapunkban folyamatosan megjelentetjük.

  A kiemelkedõ pályamunkák diák szerzõinek a feldolgozott témában történõ további elmélyüléséhez szerkesztõbizottságunk tagjai és más felkért szakemberek nyújtanak segítséget.

  Arra kérjük tanár kollégáinkat, hogy tehetséges diákjaikat bátorítsák a pályázatunkon való részvételre, s tanácsaikkal nyújtsanak segítséget az egyes témakörök kiválasztásához.
 

A Természet Világa szerkesztõsége,
szerkesztõbizottsága

 

Szkeptikus különdíj

James Randi, a világhírû amerikai szkeptikus bûvész ebben az évben is 300 USA-dollár különdíjat ajánlott fel annak a pályázónak, aki a parapszichológia vagy a természetfölötti témakörben a legkiemelkedõbb pályamûvet nyújtja be a Természet–Tudomány Diákpályázatra.

  A különdíjra az alábbi szabályokat írta elõ:

  1.A résztvevõkre továbbra is a hagyományos pályázati kategóriák szerinti elvárások érvényesek életkor, lakhely stb. tekintetében.

  2.Bármiféle jogi, etikai, származási, vallási, nembeli vagy hasonló megkülönböztetés kizárt.

  3.A különdíjat a pályázati bírálóbizottság hivatott odaítélni.

  4.Alapszempontok a díjazott pályázat kiválasztásához: a) a tiszta érvelés, b) átgondolt, komoly elõadásmód, c) bizonyítékok megfelelõ megalapozottsága, d) a kísérleti adatok bemutatása (ha a pályázó használ ilyet).

  5.A bírálóbizottság döntését a fenti szempontok, ill. bármilyen egyéb saját szempont figyelembevételével hozza meg, de a kiválasztás nem történhet aszerint, milyen következtetésre jutott a pályázó, bármennyire is úgy érzik a bírálók, hogy a következtetés nem helytálló. Mindaddig, amíg a pályázó a tudomány által elfogadott módszerek és eljárások alapján jut a végkövetkeztetésig, a bírálóbizottságnak el kell azt fogadnia.

  6.A bírálóbizottság döntését nem befolyásolom.

  7.A különdíj nyertese az egyéb kategóriák valamelyik nyertese is lehet.

  Felajánlásom a hagyományos díjakkal együtt is odaítélhetõ, amenynyiben a bizottság azt úgy látja helyesnek. A 4. d) ponttal kapcsolatban meg kell jegyeznem, hogy bár reményeim szerint a pályamûvek valós kísérletek eredményeként születnek majd, úgy hiszem, hogy az ilyen kísérletek eszközei, kellékei nem biztos, hogy a diákok számára könnyen hozzáférhetõek. Ezért a téma ésszerû, elméleti vagy etikai tárgyalása is egyenlõ mértékben kezelendõ, hogy a díj mindenki számára elérhetõ legyen. Az 5. pont azért fontos, mert a tudományos eredmény nem vélemények vagy konszenzus dolga, hanem megfigyelésen vagy kutatáson alapuló tényeké.

  Különdíjammal szeretnék hozzájárulni a magyar diákok kritikai gondolkodásának fejlõdéséhez.

  A szerzõk szíves hozzájárulásával mindent el fogok követni, hogy a díjnyertes, valamint a még néhány arra érdemes pályamûvet lefordíttassam és megjelentessem egy színvonalas amerikai folyóiratban.

  A pályamûvet 3 példányban nyújtsák be (lehetõleg mágneslemezen is), terjedelme ne haladja meg a 6 gépelt oldalt, beküldésének határideje: 1999. okt. 29. Kérjük feltüntetni a pályázó iskolájának és tanárának nevét és címét.
 
 

Matematikai különdíj

Martin Gardner, a kiváló amerikai matematikus és tudománynépszerûsítõ matematikai különdíjat tûzött ki diákpályázatunkon.

  Különdíjára az alábbi irányelvek vonatkoznak:

  A középiskolások pályázhatnak bármilyen, a matematikával kapcsolatos önálló vizsgálódással. Itt nem valamilyen új tudományos eredményt várunk, hanem olyan – egyéni módon kigondolt és felépített – ismeretterjesztõ dolgozatot, amelyben a pályázó elemzõ áttekintést ad az általa szabadon választott témakörbõl.

  Néhány javasolt téma:

  1. A matematika valamely híres (vagy kevésbé híres) problémájának a története.

  2. Egy ismert vagy újonnan kitalált játék matematikai háttere.

  3. Önálló kérdésfelvetés, sejtések megfogalmazása és ezek “jogosságának indoklása”.

  4. Egy matematikai módszer vizsgálata és alkalmazása egymástól távol esõ területeken.

  5. Váratlan és érdekes összefüggések, és ezek “mélyebb magyarázata”.

  6. Variációk egy témára: egy feladat vagy tétel kapcsán a kisebb-nagyobb változtatásokkal adódó problémacsalád vizsgálata.

  7. Legnagyobb, legérdekesebb matematikai élményem, történetem (órán, versenyen, olvasmányaimban, elõadáson stb.).

  A fentiek csak mintául szolgálnak, a pályázók teljesen szabadon választhatják meg a feldolgozás keretét és módszerét, a pályamû tartalmát és formáját egyaránt. A bírálóbizottság örömmel vesz minden egyéni ötletet és kezdeményezést.

  Fontos, hogy a dolgozat stílusa színes, olvasmányos legyen, és megértése ne igényeljen mélyebb matematikai ismereteket.

  A pályamûvet 3 példányban nyújtsák be (lehetõleg mágneslemezen is), terjedelme ne haladja meg a 6 gépelt oldalt, beküldésének határideje: 1999. okt. 29. Kérjük feltüntetni a pályázó iskolájának és tanárának nevét és címét. Díjazás: I. díj 15 000 Ft, II. díj 8000 Ft, III. díj 5000 Ft.
 
 

Biofizikai-biokibernetikai különdíj

Varjú Dezsõ, magyar származású biokibernetikus, a Tübingeni Egyetem biokibernetika tanszékének professzora biofizikai-biokibernetikai különdíjat tûz ki a Természet Világa Természet–Tudomány Diákpályázatán a következõ irányelvek alapján:

  1. Pályázhatnak a középiskolák tanulói önálló biofizikai-biokibernetikai témájú dolgozattal a molekuláris és sugárbiológia kivételével.

  2. Javasolt témák: (i) az érzékszervek biofizikája, (ii) az idegrendszer mûködésének biokibernetikája, (iii) az állati és növényi mozgástípusok analízise, (iv) az állatok magatartásának kvantitatív vizsgálata, (v) matematikai modellek a biológiában, (vi) az élõ szervezetek és a környezet kölcsönhatása, (vii) a biofizikai-biokibernetikai vizsgálómódszerek fejlõdésének története, (vii) híres biofizikus kutatók pályafutásának ismertetése.

  3. A díjak odaítélésénél elõnyben részesülnek az állatok és növények biofizikájával foglalkozó pályamûvek.

  4. A különdíj nyertese a diákpályázat általános kategóriáinak valamelyik nyertese is lehet.

  5. A dolgozat ismeretterjesztõ stílusú, olvasmányos legyen; megértése ne igényeljen túl mély fizikai, matematikai, illetve biológiai ismereteket. A feldolgozás módját, a pályamû tartalmát és formáját a pályázók szabadon választhatják meg.

  6. A pályamûvet 3 példányban kérjük benyújtani, lehetõleg mágneslemezen is, terjedelme ábrák nélkül ne haladja meg a 7 gépelt oldalt. Beküldési határidõ: 1999. október 29. Kérjük feltüntetni a pályázó iskolájának és szaktanárának nevét és pontos címét.

  7. Díjazás: I. díj: 150 DEM, II. díj: 100 DEM, III. díj: 50 DEM.
 
 

Biodiverzitás különdíj

A Németország egész területén tevékeny stuttgarti székhelyû Német–Magyar Társaság (Deutsch-Ungarische Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland eingetragener Verein mit Sitz in Stuttgart), melynek célja a német–magyar kapcsolatok és barátság ápolása, különös figyelmet szentel a magyar ifjúság támogatására. Tagjai Környezet és biodiverzitás elnevezésû különdíjat ajánlottak fel a Természet Világa Természet–Tudomány Diákpályázatán, az alábbi irányelvek alapján:

  1. Pályázhatnak mindazok a középiskolás tanulók, akik elfogadják a Természet–Tudomány Diákpályázat kiírási feltételeit.

  2. A javasolt témaválasztás a magyar nemzeti biodiverzitás megõrzési stratégiának megfelelõen a következõ: természetes élõhelyek védelme; fajok (populációk) védelme eredeti élõhelyeiken; élõhelyek degradációja; degradált természetes élõhelyek helyreállítása; az izoláció, fragmentáció és egyéb okok hatása a populációkra; a gazdálkodás hatása az élõvilágra; a biodiverzitás jelentõsége az élõlényközösségek fennmaradásában; a faji és genetikai sokféleség csökkenésének forrásai; botanikus kertek és állatkertek szerepe a genetikai sokféleség védelmében; a természetvédelem optimalizálása.

  3. A díjak odaítélésénél elõnyben részesülnek az önálló megközelítésû és saját megfigyelésekre, élményekre, kísérletekre épülõ, személyesen kidolgozott és a gyakorlati életben felhasználható pályamûvek. Ily módon tükrözõdjön a személyek és kisebb közösségek munkájának pótolhatatlan jelentõsége a környezet és a biológiai sokféleség megóvásában.

  4. A különdíj nyertese a diákpályázat általános kategóriájának díjazottja is lehet.

  5. A pályamunka olvasmányos, ismeretterjesztõ stílusú, áttekinthetõ szerkezetû legyen.

  6. A pályamûveket 3 példányban kérjük benyújtani, lehetõleg mágneslemezen is. Az írott szöveg ne haladja meg a 6–7 gépelt oldalt, viszont a mellékelt ábraanyagra vagy egyéb szemléltetõ segédanyagra vonatkozóan nincs korlátozás. Benyújtási határidõ: 1999. október 29.

  7. Díjazás: I. díj: 180 DEM, II. díj: 130 DEM, III. díj: 90 DEM.
 
 

A kultúra egysége különdíj

A Simonyi Károly akadémikus által alapított különdíjra az 1999. évben középfokú intézményekben tanuló magyarországi és határainkon túli diákok pályázhatnak. Ez a különdíj a kiíró szándékai szerint a humán és a természettudományos kultúra összefonódását hivatott elõsegíteni.

  A különdíjra ebben az évben ajánlott témák:

  1. Tudomány- és mûvelõdéstörténet Németh László drámáiban.

  2.Kísérletek a mûvészi hatás, a mûvészi élményadás és a fizikai–matematikai törvényszerûségek kapcsolatának felderítésére (festészet–színelmélet, zene–matematika, építészet–matematika stb.).

  A két ajánlott kérdéskörön túl természetesen bármely más önállóan választott témával is pályázhatnak diákjaink. Az egyéni ötleteket, a jól kivitelezett új kezdeményezéseket a bírálóbizottság örömmel veszi.

  A feldolgozás módját, a pályamû tartalmát és formáját a pályázók szabadon választhatják meg.

  A pályamûvet 3 példányban kérjük benyújtani, lehetõleg mágneslemezen is, terjedelme ábrák nélkül ne haladja meg a 7 gépelt oldalt.

  A kultúra egysége különdíjra pályázókra egyebekben a Természet–Tudomány Diákpályázat kiírásában pontokba foglalt feltételei érvényesek.

  Díjazás: I. díj: 15 000 Ft, II. díj: 10 000 Ft, III. díj: 6000 Ft. A cikkek leadási határideje: 1999. október 29.
 
 

Orvostudományi különdíj

Dr. Ernst Grote, a Tübingeni Egyetem agysebészeti tanszékének professzora az orvostudomány témakörében különdíjat tûz ki a Természet Világa Természet–Tudomány Diákpályázatán a következõ irányelvek alapján.

  1. Pályázhatnak a középiskolák tanulói önálló, másutt még nem publikált tanulmányokkal, melyek az orvostudomány múltját és jelenét, nagyjainak életét és életmûvét, az orvostudománynak egyéb tudományokhoz való viszonyát, eszközeinek fejlõdését vagy bármely más idevágó, szabadon választott témakört dolgoznak fel, akár hazai, akár külföldi vonatkozásban.

  2. A díj odaítélésénél elõnyben részesülnek az egyéni megközelítésû, elmélyült búvárkodásra utaló, ugyanakkor olvasmányosan megírt pályamûvek.

  3. A cikk feldolgozásának módját és formáját a pályázók szabadon választhatják meg.

  4. A különdíj nyertese a diákpályázat általános kategóriáinak valamelyik nyertese is lehet.

  5. A pályamûvet 3 példányban kérjük benyújtani, lehetõleg mágneslemezen is, terjedelme ábrák nélkül ne haladja meg a 7 gépelt oldalt. Beküldési határidõ: 1999. október 29. A pályázókat arra kérjük, tüntessék fel szaktanáruk nevét, iskolájukat és annak pontos címét.

  6. Díjazás: I. díj 180 DEM, II. díj 110 DEM, III. díj 60 DEM.
 


Diákpályázatunk új ága: a Metropolis-díj

Nicholas Metropolis, görög származású amerikai elméleti fizikus és matematikus alapítványt hozott létre a számítástechnika alkalmazásai iránt érdeklôdô tehetséges fiatalok részére.
A Metropolis Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy elsô külföldi országként Magyarországon hozza létre a Metropolis-díjakat középiskolások számára. A döntés hátterében az áll, hogy Metropolis közeli barátságban volt számos magyar származású kutatóval, Teller Edével, Neumann Jánossal, Wigner Jenôvel, Kemény Jánossal és Balázs Nándorral.
A Metropolis Alapítvány kuratóriuma két nagy múltú magyar folyóiratot, a Természet Világát és a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapokat választotta e cél megvalósítására. A két folyóirat évente 1000–1000 dollárt fordíthat a legjobb eredményt elérô középiskolások és felkészítôik díjazására, 250–250 dollárt pedig a legaktívabb iskoláknak a folyóirat elôfizetésére.
Pályázhatnak mindazok a középiskolás diákok, akik megfelelnek diákpályázatunk általános kiírási feltételeinek.
A Metropolis-díjra pályázóktól a szakmai zsûri azt várja el, hogy választ fogalmaznak meg arra, a természettudományok területén milyen segítséget nyújthat a számítógép, a számítógépes szimuláció.
A díj odaítélésénél elônyben részesülnek az önálló gondolatokon alapuló, egyéni megközelítésû, konkrét kutatómunkával összeállított, ugyanakkor olvasmányosan megírt pályamûvek.
A Metropolis-díjban a diákpályázat más kategóriáiba benyújtott dolgozatok is részesülhetnek, olyanok, amelyek számítógépes alkalmazásokat bemutatnak, számítógépes szimulációt használnak.
A cikkek beadási határideje (3 példányban): 1999. november 30.
Levélcím: Természet Világa szerkesztôsége, 1444 Budapest 8. Pf. 256 (a borítékra írják rá: Metropolis-díj).

Néhány szó a díj alapítójáról

Nicholas Metropolis (1915) a számítógép-tudomány egyik úttörôje. Elsôként használta Neumann-nal és másokkal együtt az ENIAC-ot, az elsô mûködô digitális számítógépet komplex fizikai problémák megoldására. Az ENIAC-ot hivatalosan 1946 februárjában avatták fel, de Metropolis S. Frankellel együtt akkor már hónapok óta "tesztelte" a gépet: óriási mennyiségû numerikus számítást végeztek el vele a termonukleáris láncreakcióra vonatkozó szupertitkos kutatáshoz.
Így került szoros kapcsolatba Teller Edével is, akivel 1953-ban közösen publikálták az azóta "Metropolis-algoritmus"-nak nevezett eljárást sokrészecskerendszerek állapotegyenleteinek kiszámítására.
A Metropolis-algoritmus az akkoriban felfedezett – és ma is fejlôdô –, a számítógép-tudományban jól alkalmazható "Monte-Carlo-módszer" egyik alkalmazása. Az eljárást egymástól függetlenül fedezte fel több matematikus-fizikus a huszadik század közepén. J. E. Mayer a folyadékállapot statisztikus fizikai leírására alkalmazta, S. Ulam pedig egy optimalizálási modellben vezette be a Monte-Carlo-módszert. A módszert legegyszerûbb formájában az utazóügynök-probléma megoldására használták. A problémában N pontot összekötô, minimális hosszúságú utat kell megtalálnunk. Hogy ne kelljen N! számú számítást elvégeznünk és mégis eljussunk az ideálishoz közeli megoldáshoz, valószínûségszámítási módszereket lehet és kell bevezetnünk. Az alkalmazott matematika legkülönbözôbb területein használják ma már a továbbfejlesztett Monte-Carlo-módszereket.
Az Egyesült Államokban már most is létezik a "Nicholas Metropoplis-díj kiváló doktori munkáért" a számítógépes fizika területén. A díjat az Amerikai Fizikai Társulat és a Journal of Computational Physics adja, az utóbbi szponzorálásában. Értéke 2000 dollár (ebbôl 500 utazásra), amelyet évente egyszer ünnepélyesen adnak át. Nevezni 18 hónapnál nem régebben elfogadott doktori disszertációval lehet a világ bármely tájáról. A legutóbbi nyertes az argentin Luis Lehner volt, aki a pittsburghi egyetemen dolgozott négy évig egy olyan kutatócsoportban, ahol a mozgó fekete lyukak által kisugárzott gravitációs hullámok számítógépes szimulációját kutatták.

RADNAI GYULA

Természet Világa, 130. évf. 9. sz. 1999. szeptember
http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/ 
http://www.ch.bme.hu/chemonet/TermVil/ 


Vissza a tartalomjegyzékhez