Pályázati felhívás

Természettudományos ismeretterjesztô folyóiratunk szerkesztôsége pályázatot hirdet minden középfokú iskolában 1998-ban tanuló vagy akkor végzô diák részére az alábbi témakörökben:

I. Természettudományos múltunk felkutatása

1. Az iskolához vagy lakóhelyéhez, környezetéhez kapcsolódó jelentôs tudós személyiségek – tanárok, az iskola volt növendékei, akikbôl neves természettudósok lettek – életútjának, munkásságának bemutatása. (Eredeti dokumentumok felkutatásával és felhasználásával.)

2. A természet- és mûszaki tudományok tárgyi emlékeinek bemutatása. (Kísérleti eszközök, laboratóriumok, gyûjtemények, könyvtárak és ritkaságaik, ipartörténeti ereklyék, botanikus kertek stb.)

II. Önálló kutatások, elméleti összegzések

1. Saját megfigyeléseirôl, kísérleti és kutatási eredményekrôl szóló beszámolók, illetve ezek értelmezése. Környezeti, természeti értékeink bemutatása. (Például: védett és veszélyeztetett növény- és állatvilágunk, ökológiai egységeink, különleges földtani képzôdményeink, természeti jelenségek.)

2. Kisebb-nagyobb önálló elméleti búvárkodások összefoglalása.

A pályázat feltételei:

1. A cikkek legyenek olvasmányosan és oly módon megírva, hogy azt a természettudományok iránt érdeklôdô, de a témában nem járatos olvasók is megértsék.

2. A pályamûvek terjedelme maximum 6 ritkán gépelt oldal lehet, a kéziratokat 4 példányban kell beküldeni, lehetôleg floppy lemezen is mellékelve. A téma illusztrálására rajzok, fényképek, videofelvételek, táblázatok csatolhatók, ezek terjedelme nem számít be a szövegterjedelembe.

3. A pályázóktól azt kérjük, hogy nevükön kívül tüntessék fel lakcímüket, valamint iskolájuk és tanáruk nevét és címét.

4. A cikkek beküldésének határideje: 1998. okt. 31. Cím: Természet Világa szerkesztôsége, 1444 Budapest 8., Pf. 256. A borítékra írják rá: Diákpályázat.

5. A pályázatokat a szerkesztôbizottságból és a szerkesztôségbôl felkért bizottság bírálja el.

6. Pályadíjak. Mindkét (I-II) kategóriában:

1-1 db I. díj 20 000-20 000 Ft
2-2 db II. díj 10 000-10 000 Ft
2-2 db III. díj 5000-5000 Ft
valamint számos különdíj.

A pályázat díjait 1999 februárjában adjuk át a nyerteseknek, akiknek nevét folyóiratunkban közzétesszük.

A bírálóbizottság által színvonalasnak ítélt írásokat 1999-ben lapunkban folyamatosan megjelentetjük.

A kiemelkedô pályamunkák diák szerzôinek a feldolgozott témában történô további elmélyüléséhez szerkesztôbizottságunk tagjai és más felkért szakemberek nyújtanak segítséget.

Arra kérjük tanár kollégáinkat, hogy tehetséges diákjaikat bátorítsák a pályázatunkon való részvételre, s tanácsaikkal nyújtsanak segítséget az egyes témakörök kiválasztásához.

A Természet Világa szerkesztôsége, szerkesztôgbizottsága


Szkeptikus és matematikai különdíjak

A világhírû amerikai szkeptikus bûvész az idei diákpályázatunkon is 300 USA-dollár különdíjat ajánlott fel annak a pályázónak, aki a parapszichológia vagy a természetfölötti témakörben a legkiemelkedôbb pályamûvet nyújtja be a Természet-Tudomány Diákpályázatra.

A különdíjra az alábbi szabályokat írta elô:

1. A résztvevôkre továbbra is a hagyományos pályázati kategóriák szerinti elvárások érvényesek életkor, lakhely stb. tekintetében.

2. Bármiféle jogi etikai, származási, vallási, nembeli vagy hasonló megkülönböztetés kizárt.

3. A különdíjat a pályázati bírálóbizottság hivatott odaítélni.

4. Alapszempontok a díjazott pályázat kiválasztásához: a) a tiszta érvelés, b) átgondolt, komoly elôadásmód, c) bizonyítékok megfelelô megalapozottsága, d) a kísérleti adatok bemutatása (ha a pályázó használ ilyet).

5. A bírálóbizottság döntését a fenti szempontok, ill. bármilyen egyéb saját szempont figyelembevételével hozza meg, de a kiválasztás nem történhet aszerint, milyen következtetésre jutott a pályázó, bármennyire is úgy érzik a bírálók, hogy a következtetés nem helytálló. Mindaddig, amíg a pályázó a tudomány által elfogadott módszerek és eljárások alapján jut a végkövetkeztetésig, a bírálóbizottságnak el kell azt fogadnia.

6. A bírálóbizottság dontesét nem befolyásolom.

7. A különdíj nyertese az egyéb kategóriák valamelyik nyertese is lehet.

Felajánlásom a hagyományos díjakkal együtt is odaítélhetô, amennyiben a bizottság azt úgy látja helyesnek. A 4/d ponttal kapcsolatban meg kell jegyeznem, hogy bár reményeim szerint a pályamûvek valós kísérletek eredményeként születnek majd, úgy hiszem, hogy az ilyen kísérletek eszközei, kellékei nem biztos, hogy a diákok számára könnyen hozzáférhetôek. Ezért a téma ésszerû, elméleti vagy etikai tárgyalása is egyenlô mértékben kezelendô, hogy a díj mindenki számára elérhetô legyen. Az 5. pont azért fontos, mert a tudományos eredmény nem vélemények vagy konszenzus dolga, hanem megfigyelésen vagy kutatáson alapuló tényeké.

Különdíjammal szeretnék hozzájárulni a magyar diákok kritikai gondolkodásának fejlôdéséhez.

A szerzôk szíves hozzájárulásával mindent el fogok követni, hogy a díjnyertes, valamint a még néhány arra érdemes pályamûvet lefordíttassam és megjelentessem egy színvonalas amerikai folyóiratban.

JAMES RANDIMartin Gardner, a kiváló amerikai matematikus és tudomány-népszerûsítô matematikai különdíjat tûzött ki diákpályázatunkon.

Különdíjára az alábbi irányelvek vonatkoznak:

A középiskolások pályázhatnak bármilyen, a matematikával kapcsolatos önálló vizsgálódással. Itt nem valamilyen új tudományos eredményt várunk, hanem olyan – egyéni módon kigondolt és felépített – ismeretterjesztô dolgozatot, amelyben a pályázó elemzô áttekintést ad az általa szabadon választott témakörbôl.

Néhány javasolt téma:

1. A matematika valamely híres (vagy kevésbé híres) problémájának a története.
2. Egy ismert vagy újonnan kitalált játék matematikai háttere.
3. Önálló kérdésfelvetés, sejtések megfogalmazása és ezek "jogosságának indoklása".
4. Egy matematikai módszer vizsgálata és alkalmazása egymástól távol esô területeken.
5. Váratlan és érdekes összefüggések, és ezek "mélyebb magyarázata".
6. Variációk egy témára: egy feladat vagy tétel kapcsán a kisebb-nagyobb változtatásokkal adódó problémacsalád vizsgálata.
7. Legnagyobb, legérdekesebb matematikai élményem, történetem (órán, versenyen, olvasmányaimban, elôadáson stb.).

A fentiek csak mintául szolgálnak, a pályázók teljesen szabadon választhatják meg a feldolgozás keretét és módszerét, a pályamû tartalmát és formáját egyaránt. A bírálóbizottság örömmel vesz minden egyéni ötletet és kezdeményezést.

Fontos, hogy a dolgozat stílusa színes, olvasmányos legyen, és megértése ne igényeljen mélyebb matematikai ismereteket. A pályamûvet 3 példányban nyújtsák be, terjedelme ne haladja meg a 6 gépelt oldalt, beküldésének határideje: 1998. okt. 31. Kérjük feltüntetni a pályázó iskolájának és tanárának nevét és címét. Díjazás: I. díj 15 000 Ft, II. díj 8000 Ft, III. díj 5000 Ft.

MARTIN GARDNER


Biofizikai-biokibernetikai különdíj

Varjú Dezsô, magyar származású biokibernetikus, a Tübingeni Egyetem biokibernetika tanszékének professzora biofizikai-biokibernetikai kütöndíjat tûz ki a Természet Világa Természet-Tudomány Diákpályázatán a következô irányelvek alapján:

1. Pályázhatnak a középiskolák tanulói önálló biofizikai-biokibernetikai témájú dolgozattal a molekuláris és sugárbiológia kivételével.

2. Javasolt témák: (i) az érzékszervek biofizikája, (ii) az idegrendszer mûködésének biokibernetikája, (iii) az állati és növényi mozgástípusok analízise, (iv) az állatok magatartásának kvantitatív vizsgálata, (v) matematikai modellek a biológiában, (vi) az élô szervezetek és a környezet kölcsönhatása, (vii) a biofizikai-biokibernetikai vizsgálómódszerek fejlôdésének története, (viii) híres biofizikus kutatók pályafutásának ismertetése.

3. A díjak odaítélésénél elônyben részesülnek az állatok és növények biofizikájával foglalkozó pályamûvek.

4. A különdíj nyertese a diákpályázat általános kategóriáinak valamelyik nyertese is lehet.

5. A dolgozat ismeretterjesztô stílusú, olvasmányos legyen; megértése ne igényeljen túl mély fizikai, matematikai, illetve biológiai ismereteket. A feldolgozás módját, a pályamû tartalmát és formáját a pályázók szabadon választhatják meg.

6. A pályamûvet 3 példányban kérjük benyújtani, terjedelme ábrák nélkül ne haladja meg a 7 gépelt oldalt. Beküldési határidô: 1998. október 31. Kérjük feltüntetni a pályázó iskolájának és szaktanárának nevét és pontos címét.

7. Díjazás: I. díj: 150 DEM, II. díj: 100 DEM, III. díj: 50 DEM.


Biodiverzitás különdíj

A Németország egész területén tevékeny stuttgarti székhelyû Német-Magyar Társaság (Deutsch-Ungarische Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland eingetragener Verein mit Sitz in Stuttgart), melynek célja a német-magyar kapcsolatok és barátság ápolása, különös figyelmet szentel a magyar ifjúság támogatására. Tagjai KÖRNYEZET ÉS BIODIVERZITÁS elnevezésû különdíjat ajánlottak fel a Természet Világa Természet-Tudomány Diákpályázatán, az alábbi irányelvek alapján:

1. Pályázhatnak mindazok a középiskolás tanulók, akik elfogadják a Természet-Tudomány Diákpályázat kiírási feltételeit.

2. A javasolt témaválasztás a magyar nemzeti biodiverzitás megôrzési stratégiának megfelelôen a következô: természetes élôhelyek védelme; fajok (populációk) védelme eredeti élôhelyeiken; élôhelyek degradációja; degradált természetes élôhelyek helyreállítása; az izoláció, fragmentáció és egyéb okok hatása a populációkra; a gazdálkodás hatása az élôvilágra; a biodiverzitás jelentôsége az élôlényközösségek fennmaradásában; a faji és genetikai sokféleség csökkenésének forrásai; botanikus kertek és állatkertek szerepe a genetikai sokféleség védelmében; a természetvédelem optimalizálása.

3. A díjak odaítélésénél elônyben részesülnek az önálló megközelítésû és saját megfigyelésekre, élményekre, kísérletekre épülô, személyesen kidolgozott és a gyakorlati életben felhasználható pályamûvek. Ily módon tükrözôdjön a személyek és kisebb közösségek munkájának pótolhatatlan jelentôsége a környezet és a biológiai sokféleség megóvásában.

4. A különdíj nyertese a diákpályázat általános kategóriájának díjazottja is lehet.

5. A pályamunka olvasmányos, ismeretterjesztô stílusú, áttekinthetô szerkezetû legyen.

6. A pályamûveket 3 példányban kérjük benyújtani. Az írott szöveg ne haladja meg a 6-7 gépelt oldalt, viszont a mellékelt ábraanyagra vagy egyéb szemléltetô segédanyagra vonatkozóan nincs korlátozás. Benyújtási határidô: 1998. október 31.

7. Díjazás: I. díj: 180 DEM, II. díj: 130 DEM, III. díj: 90 DEM.


A kultúra egysége különdíj

A Simonyi Károly akadémikus által alapított különdíjra az 1998. évben középfokú intézményekben tanuló magyarországi és határainkon túli diákok pályázhatnak. Ez a különdíj a kiíró szándékai szerint a humán és a természettudományos kultúra összefonódását hivatott elôsegíteni.

A különdíjra ez évben az alábbi témákkal lehet pályázni:

1. Georg Christoph Lichtenberg német fizikus és polihisztor 1785-ben elsô személyben, a 18. század nevében felsorolta, mi újat látott és mit ad át a 19. századnak. (Lichtenberg "monológja" a Természet Világa 1996. évi márciusi számának 111-112. oldalain található.)

Feladat: Hasonló stílusban válaszoljunk ugyanezekre a kérdésekre, a 20. századot megszemélyesítve.

Századunkat akár a meghatározó személyiségek, vagy az alkotások, események, akár a jellegzetes fogalmak, jelszavak (szlogenek) tömör ismertetésével jellemezhetjük.

Az említett szempontok mellett természetesen tág tere lehet a teljesen szabad gondolatoknak. Örömmel látjuk az egyéni, kreatív elképzeléseket.

2. A Madách-év tiszteletére tûzzük ki a második témát.

Feladat: Mi volt az a természettudományos háttérismeret, amelyre Madách támaszkodhatott, amikor megírta Az ember tragédiájában a 14. színt, az eszkimó jelenetet? Hogyan írná meg Madách ezt ajelenetet a mai ismereteink alapján?

A feldolgozás módját, a pályamû tartalmát és formáját a pályázók szabadon választhatják meg.

A kultúra egysége különdíjra pályázókra egyebekben a Természet-Tudomány Diákpályázat fentiekben pontokba foglalt feltételei érvényesek.

Díjazás: I. díj: 15 000 Ft, II. díj: 10 000 Ft, III. díj: 6000 Ft. A cikkek leadási határideje: 1998. október 31.


Orvostudományi különdíj

Dr. Ernst Grote, a Tübingeni Egyetem agysebészeti tanszékének professzora az orvostudomány témakörében különdíjat tûz ki a Természet Világa Természet-Tudomány Diákpályázatán a következô irányelvek alapján.

1. Pályázhatnak a középiskolák tanulói önálló, másutt még nem publikált tanulmányokkal, melyek az orvostudomány múltját és jelenét, nagyjainak életét és életmûvét, az orvostudománynak egyéb tudományokhoz való viszonyát, eszközeinek fejlôdését vagy bármely más idevágó, szabadon választott témakört dolgoznak fel, akár hazai, akár külföldi vonatkozásban.

2. A díj odaítélésénél elônyben részesülnek az egyéni megközelítésû, elmélyült búvárkodásra utaló, ugyanakkor olvasmányosan megírt pályamûvek.

3. A cikk feldolgozásának módját és formáját a pályázók szabadon választhatják meg.

4. A különdíj nyertese a diákpályázat általános kategóriáinak valamelyik nyertese is lehet.

5. A pályamûvet 3 példányban kérjük benyújtani, terjedelme ábrák nélkül ne haladja meg a 7 gépelt oldalt. Beküldési határidô: 1998. október 31. A pályázókat arra kérjük, tüntessék fel szaktanáruk nevet, iskolájukat és annak pontos címét.

6. Díjazás: I. díj 180 DEM, II. díj 110 DEM, III. díj 60 DEM.


Természet Világa, 129. évf. 6. sz. 1998. június, XCV–XCVI. o.
http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/TermVil/


Vissza a tartalomjegyzékhez