Pályázati felhívás

Természettudományos ismeretterjesztô folyóiratunk szerkesztôsége a Dunaújvárosi Finompapírgyár Kft. támogatásával pályázatot hirdet minden középfokú iskolában 1997-ben tanuló vagy akkor végzô diák részére az alábbi témakörökben:

I. Természettudományos múltunk felkutatása

1. Az iskolához vagy lakóhelyéhez, környezetéhez kapcsolódó jelentôs tudós személyiségek - tanárok, az iskola volt növendékei, akikbôl neves természettudósok lettek - életútjának, munkásságának bemutatása. (Eredeti dokumentumok felkutatásával és felhasználásával.)

2. A természet- és mûszaki tudományok tárgyi emlékeinek bemutatása. (Kísérleti eszközök, laboratóriumok, gyûjtemények, könyvtárak és ritkaságaik, ipartörténeti ereklyék, botanikus kertek stb.)

II. Önálló kutatások, elméleti összegzések

1. Saját megfigyelési, kísérleti és kutatási eredményekrôl szóló beszámolók, illetve ezek értelmezése. Környezeti, természeti értékeink bemutatása. (Például: védett és veszélyeztetett növény- és állatvilágunk, ökológiai egységeink, különleges földtani képzôdményeink, természeti jelenségek.)

2. Kisebb-nagyobb önálló elméleti búvárkodások összefoglalása.

A pályázat feltételei:

1. A cikkek legyenek olvasmányosan és oly módon megírva, hogy azt a természettudományok iránt érdeklôdô, de a témában nem járatos olvasók is megértsék.

2. A pályamûvek terjedelme maximum 6 ritkán gépelt oldal lehet, a kéziratokat 3 példányban kell beküldeni (esetleg CD-n is). A téma illusztrálására rajzok, fényképek, videofelvételek, táblázatok csatolhatók, ezek terjedelme nem számít be a szövegterjedelembe.

3. A pályázóktól azt kérjük, hogy nevükön kívül tüntessék fel lakcímüket, valamint iskolájuk és tanáruk nevét és címét.

4. A cikkek beküldésének határideje: 1997. okt. 31. Cím: Természet Világa szerkesztôsége, 1444 Budapest 8., Pf. 256. A borítékra írják rá: Diákpályázat.

5. A pályázatokat a szerkesztôbizottságból és a szerkesztôségbôl felkért bizottság bírálja el.

6. Pályadíjak. Mindkét (I-II) kategóriában:

1-1 db I. díj 15 000-15 000 Ft
1-1 db II. díj 8000-8000 Ft
2-2 db III. díj 5000-5000 Ft
valamint számos különdíj.

Ezenkívül az arra érdemes pályamunkák szerzôi között 50 db Természet Vílága éves elôfizetést osztunk ki.

A pályázat díjait 1998 februárjában adjuk át a nyerteseknek, akiknek nevét folyóiratunkban közzétesszük.

A bírálóbizottság által színvonalasnak ítélt írásokat 1998-ban lapunkban folyamatosan megjelentetjük.

A kiemelkedô pályamunkák diák szerzôinek a feldolgozott témában történô további elmélyüléséhez szerkesztôbizottságunk tagjai és más felkért szakemberek nyújtanak segítséget.

Arra kérjük tanár kollégáinkat, hogy tehetséges diákjaikat bátorítsák a pályázatunkon való részvételre, s tanácsaikkal nyújtsanak segítséget az egyes témakörök kiválasztásához.

A Természet Világa szerkesztôsége, szerkesztôbizottsága


Videofilm-pályázat

A Magyar Mozgókép Alapítvány Népszerû-Tudományos Film Szakkuratóriuma támogatásával pályázatot hirdetünk minden középfokú iskolában 1997-ben tanuló vagy akkor végzô diák vagy iskolai diák alkotócsoport részére természettudományos ismeretterjesztô videofilm kategóriában.

Erre a különdíjra az alábbi irányelvek vonatkoznak:

1. A pályázók választhatják a Természet-Tudomány Diákpályázatunk két fô kategóriája - Természettudományos múltunk felkutatása, Önálló kutatások... -, valamint a hat különdíj témaköre közül bármelyiket videofilm elkészítésére.

2. A videofilm maximum 30 perces lehet, VHS videokazettán kérjük beküldeni a bírálóbizottsághoz.

3. A témaválasztás, az ismeretátadás vagyis -feldolgozás módszerei mellett a zsûri különös figyelmet fordít a képi megformálás milyenségére, díjazza az egyéni ötleteket, az önálló gondolatokat.

4. A Fôvárosi Oktatástechnikai Központ támogatást nyújt ahhoz, hogy az arra érdemes pályamû Internet-változata is elkészüljön és felkerüljön a hálózatra.

5. A cikkek beküldésének határideje: 1997. október 31. Cím: Természet Világa szerkesztôsége, 1444 Budapest 8., Pf. 256. A borítékra írják rá: Diákpályázat.

6. Pályadíjak: I. díj: 25 000 Ft, II. díj: 15 000 Ft, III. díj (2 db): 10 000-10 000 Ft.

FOK Magyar Tudományos Médiamûhely,
Magyar Tudományos Filmegyesület,
A Természet Világa szerkesztôsége


Matematikai különdíj

Martin Gardner, a kiváló amerikai matematikus és tudománynépszerûsítô matematikai különdíjat tûzött ki diákpályázatunkon.

Különdíjára az alábbi irányelvek vonatkoznak:

A középiskolások pályázhatnak bármilyen, a matematikával kapcsolatos önálló vizsgálódással. Itt nem valamilyen új tudományos eredményt várunk, hanem olyan - egyéni módon kigondolt és felépített - ismeretterjesztô dolgozatot, amelyben a pályázó elemzô áttekintést ad az általa szabadon választott témakörbôl.

Néhány javasolt téma:

1. A matematika valamely híres (vagy kevésbé híres) problémájának a története.

2. Egy ismert vagy újonnan kitalált játék matematikai háttere.

3. Önálló kérdésfelvetés, sejtések megfogalmazása és ezek "jogosságának indoklása".

4. Egy matematikai módszer vizsgálata és alkalmazása egymástól távol esô területeken.

5. Váratlan és érdekes összefüggések, és ezek "mélyebb magyarázata".

6. Variációk egy témára: egy feladat vagy tétel kapcsán a kisebb-nagyobb változtatásokkal adódó problémacsalád vizsgálata.

7. Legnagyobb, legérdekesebb matematikai élményem, történetem (órán, versenyen, olvasmányaimban, elôadáson stb.) A fentiek csak mintául szolgálnak, a pályázók teljesen szabadon választhatják meg a feldolgozás keretét és módszerét, a pályamû tartalmát és formáját egyaránt. A bírálóbizottság örömmel vesz minden egyéni ötletet és kezdeményezést.

Fontos, hogy a dolgozat stílusa színes, olvasmányos legyen, és megértése ne igényeljen mélyebb matematikai ismereteket. A pályamûvet 3 példányban nyújtsák be, terjedelme ne haladja meg a 6 gépelt oldalt, beküldésének határideje: 1997. okt. 31. Kérjük feltüntetni a pályázó iskolájának és tanárának nevét és címét. Díjazás: I. díj 10 000 Ft, II. díj 6000 Ft, III. díj 4000 Ft.

MARTIN GARDNER


Biofizikai-biokibernetikai különdíj

Varjú Dezsô, magyar származású biokibernetikus, a Tübingeni Egyetem Biokibernetika Tanszékének professzora biofizikai-biokibernetikai különdíjat tûz ki a Természet Világa Természet-Tudomány Diákpályázatán a következô irányelvek alapján:

1. Pályázhatnak a középiskolák tanulói önálló biofizikai-biokibernatikai témájú dolgozattal a molekuláris és sugárbiológia kivételével.

2. Javasolt témák: (i) az érzékszervek biofizikája, (ü) az idegrendszer mûködésének biokibernetikája, (üi) az állati és növényi mozgástípusok analízise, (iv) az állatok magatartásának kvantitatív vizsgálata, (v) matematikai modellek a biológiában, (vi) az élô szervezetek és a környezet kölcsönhatása, (vii) a biofizikai-biokibernetikai vizsgálómódszerek fejlôdésének története, (viii) híres biofizikus kutatók pályafutásának ismertetése.

3. A díjak odaítélésénél elônyben részesülnek az állatok és növények biofizikájával foglalkozó pályamûvek.

4. A különdíj nyertese a diákpályázat általános kategóriáinak valamelyik nyertese is lehet.

5. A dolgozat ismeretterjesztô stílusú, olvasmányos legyen; megértése ne igényeljen túl mély fizikai, matematikai, illetve biológiai ismereteket. A feldolgozás módját, a pályamû tartalmát és formáját a pályázók szabadon választhatják meg.

6. A pályamûvet 3 példányban kérjük benyújtani, terjedelme ábrák nélkül ne haladja meg a 7 gépelt oldalt. Beküldési határidô: 1997. október 31. Kérjük feltüntemi a pályázó iskolájának és szaktanárának nevét és pontos címét.

7. Díjazás: I. díj: 150 DEM, II. díj: 100 DEM, III. díj: 50 DEM.


Biodiverzitás különdíj

A Németország egész területén tevékeny stuttgarti székhelyû Német-Magyar Társaság (Deutsch-Ungarische Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland eingetragener T§erein mit Sitz in Stuttgart), melynek célja a német-magyar kapcsolatok és barátság ápolása, különös figyelmet szentel a magyar ifjúság támogatására. Tagjai KÖRNYEZET ÉS BIODIVERZITÁS elnevezésû különdíjat ajánlottak fel a Természet Világa Természet-Tudomány Diákpályázatán, az alábbi irányelvek alapján:

1. Pályázhatnak mindazok a középiskolás tanulók, akik elfogadják a Természet-Tudomány Diákpályázat kiírási feltételeit.

2. A javasolt témaválasztás a magyar nemzeti biodiverzitás megôrzési stratégiának megfelelôen a következô: természetes élôhelyek védelme; fajok (populációk) védelme eredeti élôhelyeiken; élôhelyek degradácója; degradált természetes élôhelyek helyreállítása; az izoláció, fragmentáció és egyéb okok hatása a populációkra; a gazdálkodás hatása az élôvilágra; a biodiverzitás jelentôsége az élôlényközösségek fennmaradásában; a faji és genetikai sokféleség csökkenésének forrásai; botanikus kertek és állatkertek szerepe a genetikai sokféleség védelmében; a természetvédelem optimalizálása.

3. A díjak odaítélésénél elônyben részesülnek az önálló megközelítésû és saját megfigyelésekre, élményekre, kísérletekre épülô, személyesen kidolgozott és a gyakorlati életben felhasználható pályamûvek. Ily módon tükrözôdjön a személyek és kisebb közösségek munkájának pótolhatatlan jelentôsége a környezet és a biológiai sokféleség megóvásában.

4. A különdíj nyertese a diákpályázat általános kategóriájának díjazottja is lehet.

5. A pályamunka olvasmányos, ismeretterjesztô stílusú, áttekinthetô szerkezetû legyen.

6. A pályamûveket 3 példányban kérjük benyújtani. Az írott szöveg ne haladja meg a 6-7 gépelt oldalt, viszont a mellékelt ábraanyagra vagy egyéb szemléltetô segédanyagra vonatkozóan nincs korlátozás. Benyújtási határidô: 1997. október 31.

7. Díjazás: I. díj: 180 DEM, II. díj: 130 DEM, III. díj: 90 DEM.


A kultúra egysége különdíj

A Simonyi Károly akadémikus által alapított különdíjra az 1996. évben középfokú intézményekben tanuló magyarországi és határainkon túli diákok pályázhatnak.

Ebben a kategóriában a kiíró szándékai szerint olyan pályamunkákat várunk, melyek a humán és a természettudományos kultúra összefonódását hivatottak bemutatni.

Néhány javasolt téma elvárásaink bemutatására:

A fentiek csak mintaként szolgálnak, a feldolgozás módját, a pályamû tartalmát és formáját a pályázók szabadon választhatják meg. A kultúra egysége különdíjra pályázókra egyebekben a Természet-Tudomány Diákpályázat fentiekben pontokba foglalt feltételei érvényesek.

Díjazás: I. díj: 10 000 Ft, II. díj: 6000 Ft, III. díj: 4000 Ft. A különdíj nyertesei az általános kategóriák résztvevôi, illetve díjazottjai is lehetnek.

A cikkek leadásának határideje: 1997. október 31.


Orvostudományi különdíj

Dr. Ernst Grote, a Tübingeni Egyetem Agysebészeti Tanszékének professzora az orvostudomány témakörében különdíjat tûz ki a Természet Világa Természet-Tudomány Diákpályázatán a következô irányelvek alapján.

1. Pályázhatnak a középiskolák tanulói önálló, másutt még nem publikált tanulmányokkal, melyek az orvostudomány múltját és jelenét dolgozzák fel.

2. Javasolt témák: Környezetszennyezés és orvostudomány. Magyarország gyógyforrásai és azok hatásai. Sport és egészség. Az egészséges életmód. Az orvostudomány nagyjai. Az orvosi eszközök fejlôdéstörténete. A járványok és leküzdésük története. Semmelweis és a gyermekágyi láz. Magyar származású Nobel-díjasok szerepe az orvostudomány fejlôdésében. Orvostudomány és kuruzslás. A magyar orvosképzés kialakulása. A megelôzés szerepe az orvostudományban. A nemi úton terjedô betegségek szociológiája. Fogamzásgátlás és fogamzássegítség egykor és ma. Bacilusvadászok.

3. A díj odaítélésénél elônyben részesülnek az egyéni megközelítésû, elmélyült búvárkodásra utaló, ugyanakkor olvasmányosan megírt pályamûvek.

4. A cikk feldolgozásának módját, tartalmát, formáját a pályázók szabadon választhatják meg.

S. A különdíj nyertese a diákpályázat általános kategóriáinak valamelyik nyertese is lehet.

6. A pályamûvet 3 példányban kérjük benyújtani, terjedelme ábrák nélkül ne haladja meg a 7 gépelt oldalt. Beküldési határidô: 1997. október 31. A pályázókat arra kérjük, tüntessék fel szaktanáruk nevét, iskolájukat és annak pontos címét.

7. Díjazás: I. díj 180 DEM, II. díj 110 DEM, III. díj 60 DEM.


Természet Világa, 128. évf. 9. sz. 1997. szeptember
http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/TermVil/


Vissza a szeptemberi tartalomjegyzékhez
Vissza az októberi tartalomjegyzékhez