VI. Természet–Tudomány Diákpályázat

VI. Természet–Tudomány Diákpályázat

Különdíjak
Szkeptikus és matematikai különdíjak
Biofizkai-biokibernetikai különdíj
A kultúra egysége különdíj
Biodiverzitás különdíj
Orvostudományi különdíj

Természettudományos ismeretterjesztô folyóiratunk szerkesztôsége a Dunaújvárosi Finompapírgyár Kft. Támogatásával pályázatot hirdet minden középfokú iskolában 1996-ban tanuló vagy akkor végzô diák részére az alábbi témakörökben:

I. Természettudományos múltunk felkutatása
1. Az iskolához vagy lakóhelyhez, környezetéhez kapcsolódó jelentôs tudós személyiségek – tanárok, az iskola volt növendékei, akikbôl neves természettudósok lettek – életútjának, munkásságának bemutatása. (Eredeti dokumentumok felkutatásával és felhasználásával.)
2. A természet- és mûszaki tudományok tárgyi emlékeinek bemutatása. (Kísérleti eszközök, laboratóriumok, gyûjtemények, könyvtárak és ritkaságaik, ipartörténeti ereklyék, botanikus kertek stb.)
II. Önálló kutatások, elméleti összegzések
1. Saját megfigyelései, kísérleti és kutatási eredményekrôl szóló beszámolók, illetve ezek értelmezése. Környezeti, természeti értékeink bemutatása. (Például: védett és veszélyeztetett növény- és állatvilágunk, ökológiai egységeink, különleges földtani képzôdményeink, természeti jelenségek.)
2. Kisebb-nagyobb elméleti búvárkodások összefoglalása.
A pályázat feltételei:
1. A cikkek legyenek olvasmányosan és oly módon megírva, hogy azt a természettudományok iránt érdeklôdô, de a témában nem járatos olvasók is megértsék.
2. A pályamûvek terjedelme maximum 6 ritkán gépelt oldal lehet, a kéziratokat 3 példányban kell beküldeni. A téma illusztrálására rajzok, fényképek, videofelvételek, táblázatok csatolhatók, ezek terjedelme nem számít be a szövegterjedelembe.
3. A pályázóktól azt kérjük, hogy nevükön kívül tüntessék fel lakcímüket, valamint iskolájuk és tanáraik nevét és címét.
4. A cikkek beküldésének határideje 1996. október 31. Cím: Természet Világa Szerkesztôsége, 1444 Budapest 8., Pf. 256. A borítékra írják rá: Diákpályázat.
5. A pályázatokat a szerkesztôbizottságból és a szerkesztôségbôl felkért bizottság bírálja el.
6. Pályadíjak. Mindkét (I–II) kategóriában:

1-1 db I. díj 15 000–15000 Ft
1-1 db II. díj 8000–8000 Ft
2-2 db III. díj 5000–5000 Ft
valamint számos különdíj.

Ezenkívül az arra érdemes pályamunkák szerzôi között 50 db Természet Világa éves elôfizetést osztunk ki.
A pályázat díjait 1997 februárjában adjuk át a nyerteseknek, akiknek nevét folyóiratunkban közzétesszük.
A bírálóbizottság által színvonalasnak ítélt írásokat 1997-ben lapunkban folyamatosan megjelentetjük.
A kiemelkedô pályamunkák diák szerzôinek a feldolgozott témában történô további elmélyüléséhez szerkesztôbizottságunk tagjai és más felkért szakemberek nyújtanak segítséget. Arra kérjük tanár kollégáinkat, hogy tehetséges diákjaikat bátorítsák a pályázatunkon való részvételre, s tanácsokkal nyújtsanak segítséget az egyes témakörök kiválasztásához.
A Természet Világa szerkesztôsége, szerkesztôbizottsága

Szkeptikus és matematikai különdíjak

A világhírû amerikai szkeptikus bûvész az idei diákpályázatunkon is 300 USA-dollár különdíjat ajánlott fel annak a pályázónak, aki a parapszichológia vagy a természetfölötti témakörben a legkiemelkedôbb pályamûvet nyújtja be a Természet–Tudomány Diákpályázatra.
A különdíjra az alábbi szabályokat írta elô:
1. A résztvevôkre továbbra is a hagyományos pályázati kategóriák szerinti elvárások érvényesek életkor, lakhely stb. tekintetében.
2. Bármilyen jogi, etikai, származási, vallási, nembeli vagy hasonló megkülönböztetés kizárt.
3. A különdíjat a pályázati bírálóbizottság hivatott odaítélni.
4. Alapszempontok a díjazott pályázat kiválasztásához: a) a tiszta érvelés, b) átgondolt, komoly elôadásmód, c) a bizonyítékok megfelelô megalapozottsága, d) a kísérleti adatok bemutatása (ha a pályázó használ ilyet).
5. A bírálóbizottság döntését a fenti szempontok, illetve bármilyen egyéb saját szempont figyelembevételével hozza meg, de a kiválasztás nem történhet aszerint, milyen következtetésre jutott a pályázó, bármennyire is úgy érzik a bírálók, hogy a következtetés nem helytálló. Mindaddig, amíg a pályázó a tudomány által elfogadott módszerek és eljárások alapján jut a végkövetkeztetésig, a bírálóbizottságnak el kell azt fogadni.
6. A bírálóbizottság döntését nem befolyásolom.
7. A különdíj nyertese az alábbi kategóriák valamelyik nyertese is lehet.
Felajánlásom a hagyományos díjakkal együtt is odaítélhetô, amennyiben a bizottság ezt úgy látja helyesnek. A 4/d ponttal kapcsolatban meg kell jegyeznem, hogy bár reményeim szerint a pályamûvek valós kísérletek eredményeként születnek majd, úgy hiszem, hogy az ilyen kísérletek eszközei, kellékei nem biztos, hogy a diákok számára könnyen hozzáférhetôek. Ezért a téma ésszerû, elméleti vagy etikai tárgyalása is egyenlô mértékben kezelendô, hogy a díj mindenki számára elérhetô legyen. Az 5. pont azért fontos, mert a tudományos eredmény nem vélemények vagy konszenzus dolga, hanem megfigyelésen vagy kutatáson alapuló tényeké.
Különdíjammal szeretnék hozzájárulni a magyar diákok kritikai gondolkodásának fejlôdéséhez. A szerzôk szíves hozzájárulásával mindent el fogok követni, hogy a díjnyertes, valamint a még néhány arra érdemes pályamûvet lefordíttassam és megjelentessem egy színvonalas amerikai folyóiratban.
James Randi

Martin Gardner, a kiváló amerikai matematikus és tudomány-népszerûsítô matematikai különdíjat tûzött ki diákpályázatunkon.
Különdíjára az alábbi irányelvek vonatkoznak:
A középiskolások pályázhatnak bármilyen, a matematikával kapcsolatos önálló vizsgálódással. Itt nem valamilyen új tudományos eredményt várunk, hanem olyan – egyéni módon kigondolt és felépített – ismeretterjesztô dolgozatot, amelyben a pályázó elemzô áttekintést ad az általa szabadon választott témakörbôl.
Néhány javasolt téma:
1. A matematika valamely híres (vagy kevésbé híres) problémájának története.
2. Egy ismert vagy újonnan kitalált játék matematikai háttere.
3. Önálló kérdésfeltevés, sejtések megfogalmazása és ezek "jogosságának" indoklása.
4. Egy matematikai módszer vizsgálata és alkalmazása egymástól távol esô területeken.
5. Váratlan és érdekes összefüggések, és ezek "mélyebb magyarázata".
6. Variációk egy témára: egy feladat vagy tétel kapcsán a kisebb-nagyobb változtatásokkal adódó problémacsalád vizsgálata.
7. Legnagyobb, legérdekesebb matematikai élményem, történetem (órán, versenyen, olvasmányaimban, elôadáson stb.)
A fentiek csak mintául szolgálnak, a pályázók teljesen szabadon választhatják meg a feldolgozás keretét és módszerét, a pályamû tartalmát és formáját egyaránt. A bírálóbizottság örömmel vesz minden egyéni ötletet és kezdeményezést.
Fontos, hogy a dolgozat stílusa színes, olvasmányos legyen, és megértése ne igényeljen mélyebb matematikai ismereteket.
A pályamûvet 3 példányban nyújtsák be, terjedelme ne haladja meg a 6 gépelt oldalt, beküldésének határideje: 1996. október 31. Kérjük feltüntetni a pályázó iskolájának és tanárának nevét és címét. Díjazás: I. díj 10 000 Ft, II. díj 6000 Ft, III. díj 4000 Ft.
Martin Gardner

Biofizikai-biokibernetikai különdíj

Varjú Dezsô, magyar származású biokibernetikus, a Tübingeni Egyetem Biokibernetikai Tanszékének professzora biofizikai-biokibernetikai különdíjat tûz ki a Természet Világa Természet–Tudomány Diákpályázatán a következô irányelvek alapján:
1. Pályázhatnak a középiskolák tanulói önálló biofizikai-biokibernetikai témájú dolgozattal a molekuláris és sugárbiológia kivételével.
2. Javasolt témák: (i) az érzékszervek biofizikája, (ii) az idegrendszer mûködésének biokibernetikája, (iii) az állati és növényi mozgástípusok analízise, (iv) az állatok magatartásának kvantitatív vizsgálata, (v) matematikai modellek a biológiában, (vi) az élô szervezetek és a környezet kölcsönhatása, (vii) a biofizikai-biokibernetikai vizsgálómódszerek fejlôdésének története, (viii) híres biofizikus kutatók pályafutásának ismertetése.
3. A díjak odaítélésénél elônyben részesülnek az állatok és növények biofizikájával foglalkozó pályamûvek.
4. A különdíj nyertese a diákpályázat általános kategóriáinak valamelyik nyertese is lehet.
5. A dolgozat ismeretterjesztô stílusú, olvasmányos legyen; megértése ne igényeljen túl mély fizikai, matematikai, illetve biológiai ismereteket. A feldolgozás módját, a pályamû tartalmát és formáját a pályázók szabadon választhatják meg.
6. A pályamûvet 3 példányban kérjük benyújtani, terjedelme ábrák nélkül ne haladja meg a 7 gépelt oldalt. Beküldési határidô: 1996. október 31. Kérjük feltüntetni a pályázó iskolájának és szaktanárának nevét és pontos címét.
7. Díjazás: I. díj: 150 DEM, II. díj: 100 DEM, III. díj: 50 DEM.


A kultúra egysége különdíj

A Simonyi Károly akadémikus által alapított különdíjra az 1996. évben középfokú intézményekben tanuló magyarországi és határainkon túli diákok pályázhatnak.
Ebben a kategóriában a kiíró szándékai szerint olyan pályamunkákat várunk, melyek a humán és a természettudományos kultúra összefonódását hivatottak bemutatni.
Néhány javasolt téma elvárásaink bemutatására:
A fentiek csak mintaként szolgálnak, a feldolgozás módját, a pályamû tartalmát és formáját a pályázók szabadon választhatják meg. A kultúra egysége különdíjra pályázókra egyebekben a Természet–Tudomány Diákpályázat fentiekben pontokba foglalt feltételei érvényesek.
Díjazás: I. díj: 10 000 Ft, II díj: 6000 Ft, III. díj: 4000 Ft.–Tudomány Diákpályázat A külündíj nyertesei az általános kategóriák résztvevôi, illetve díjazottjai is lehetnek.
A cikkek leadásának határideje: 1996. október 31.


Biodiverzitás különdíj

A Németország egész területén tevékeny stuttgarti székhelyû Német–Magyar Társaság (Deutsch–Ungarische Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland eingetragener Verein mit Sitz in Stuttgart), melynek célja a német–magyar kapcsolatok és barátság ápolása, különös figyelmet szentel a magyar ifjúság támogatására. Tagjai KÖRNYEZET ÉS BIODIVERZITÁS elnevezésû különdíjat ajánlottak fel a Természet Világa Természet–Tudomány Diákpályázatán, az alábbi irányelvek alapján:
1. Pályázhatnak mindazok a középiskolás tanulók, akik elfogadják a Természet–Tudomány Diákpályázat kiírási feltételeit.
2. A javasolt témaválasztás a megyar nemzeti biodiverzitás megôrzési stratégiájának megfelelôen a következô: természetes élôhelyek védelme; fajok (populációk) védelme eredeti élôhelyeiken; élôhelyek degenerációja; degradált természetes élôhelyek helyreállítása; az izoláció, fragmentáció és egyéb okok hatása a populációkra; a gazdálkodás hatása az élôvilágra; a biodiverzitás jelentôsége az élôlényközösségek fennmaradásában; a faji és genetikai sokféleség csökkenésének forrásai; botanikus kertek és állatkertek szerepe a genetikai sokféleség védelmében; a természetvédelem optimalizálása.
3. A díjak odaítélésénél elônyben részesülnek az önálló megközelítésû és saját megfigyelésekre, élményekre, kísérletekre épülô, személyesen kidolgozott és a gyakorlati életben felhasználható pályamûvek. Ily módon tükrözôdjön a személyek és kisebb közösségek munkájának pótolhatatlan jelentôsége a környezet és biológiai sokféleség megóvásában.
4. A különdíj nyertese a diákpályázat általános kategóriájának díjazottja is lehet.
5. A pályamunka olvasmányos, ismeretterjesztô stílusú, áttekinthetô szerkezetû legyen.
6. A pályamûveket 3 példányban kérjük benyújtani. Az írott szöveg ne haladja meg a 6–7 gépelt oldalt, viszont a mellékelt ábraanyagra vagy egyéb szemléltetô segédanyagra nincs korlátozás. Benyújtási határidô: 1996. október 31.
7. Díjazás: I. díj: 180 DEM, II. díj: 130 DEM, III. díj: 90 DEM.


Orvostudományi különdíj

Dr. Ernst Grote, a Tübingeni Egyetem Agysebészeti Tanszékének professzora az orvostudomány témakörében különdíjat tûz ki a Természet Világa Természet–Tudomány Diákpályázatán a következô irányelvek alapján.
1. Pályázhatnak a középiskolák tanulói önálló, másutt még nem publikált tanulmányokkal, melyek az orvostudomány múltját és jelenét dolgozzák fel.
2. Javasolt témák: Környezetszennyezés és orvostudomány. Magyarország gyógyforrásai és azok hatásai. Sport és egészség. Az egészséges életmód. Az orvostudomány nagyjai. Az orvosi eszközök fejlôdéstörténete. A járványok és leküzdésük története. Semmelweis és a gyermekágyi láz. Magyar származású Nobel-díjasok szerepe az orvostudomány fejlôdésében. Orvostudomány és kuruzslás. A magyar orvosképzés alakulása. A megelôzés szerepe az orvostudományban. A nemi úton terjedô betegségek szociológiája. Fogamzásgátlás és fogamzássegítés egykor és ma. Bacilusvadászok.
3. A díj odaítélésénél elônyben részesülnek az egyéni megközelítésû, elmélyült búvárkodásra utaló, ugyanakkor olvasmányosan megírt pályamûvek.
4. A cikk feldolgozásának módját, tartalmát, formáját a pályázók szabadon választhatják meg.
5. A különdíj nyertese a diákpályázat általános kategóriáinak valamelyik nyertese is lehet.
6. A pályamûvet 3 példányban kérjük benyújtani, terjedelme ábrák nélkül ne haladja meg a 7 gépelt oldalt. Beküldési határidô: 1996. október 31. A pályázókat arra kérjük, tüntessék fel szaktanáruk nevét, iskolájukat és annak pontos címét.
7. Díjazás: I. díj: 180 DEM, II. díj: 110 DEM, III. díj: 60 DEM.


Természet Világa, 127. évf. 10. sz. 1996. október, CXXXIX. o.
http://www.kfki.hu/~cheminfo/TermVil/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/TermVil/

Vissza a tartalomjegyzékhez