A tudomány nem egymás-
tól független tények soka-
sága. A tudomány mód-
szerek együttese, amelye-
ket arra használunk, hogy
leírjuk és megértsük a je-
lenségek egy körét és fel-
építsünk ebbõl egy olyan
rendszert, amit aztán bár-
hol és bármikor megismé-
telhetõ kísérletek, méré-
sek alapján elutasíthatunk
vagy megerõsíthetünk. A-
zok, akik nem értik meg,
hogyan mûködik a tudo-
mány, mindig is fogéko-
nyak lesznek a pszeudo-
tudomány szirénhangjai
számára, függetlenül at-
tól, hogy milyen okosak. 
Véleményem szerint ne-
künk a becsapott és meg-
tévesztett milliók oldalán
kell állnunk, azt kell elér-
nünk, hogy drágán meg-
vett hatástalan „gyógymó-
dok” helyett valódi keze-
lést kapjanak, azt kell el-
érnünk, hogy a világról
és jelenségeirõl hamis ké-
pek helyett a valóságnak
megfelelõ ismeretekre
tegyenek szert. 
Mit tegyen a Tényeket
Tisztelõk Társasága
a jövõben?
Tartalom134. évf. 1. sz. 2003. január
Kálmán Alajos: Gyarmati István ravatalánál
Both Elõd: A Rosetta ûrszonda
Annyira furcsa, hogy akár sikeres is lehet! Beszélgetés Csermely Péter biokémikussal (Kapitány Katalin interjúja) 
Meskó Attila: Mit tegyen a Tényeket Tisztelõk Társasága a jövõben?
Paul Kurtz: Kompatibilis-e a tudomány és a vallás? 
Manno István: Fizikai Nobel-díj neutrínó- és röntgencsillagászatért
Talián Csaba Gábor: A védelem bére. A növények közvetett védekezési stratégiái
A tudomány nagy veszteségei 2002-ben 
Boda Miklós, Vattay Gábor, Veres András: Kaotikus viselkedés az Interneten
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
Szili István: A sokarcú Sokoró. Domboktól, völgyektõl át – meg átszeldelt terület
Babcsán Norbert: Habosított fém. Egy hétköznapi anyag új köntösben 
Asztalos Lajos: Asztúria
Bozsér Orsolya: Hódok a tajgán
Rigóczki Csaba: A város a gyermekek szemével
Nagy Árpád: A legnagyobb robbanás 
A Tudományos Újságírók Klubjának díjazottjai
FOLYÓIRATOK
KÖNYVSZEMLE
Címképünk: Készül a Rosetta ûrszonda (Az Európai Ûrügynökség, az ESA szívességébõl)
Mellékletünk:  A XI. Természet–Tudomány Diákpályázat cikkei (Benedek Gábor, Plaszkony Adrienn – Sipos Marianna, Nóda Mihály – Csog Enikõ írása), Bugát Pál XIX. Országos Középiskolai Természetismereti Vetélkedõ, a Rotary Club Budapest és a Rotary Club Babylon New  York adománya középiskoláknak, 2002. évi cikkpályázatunk eredményhirdetése


Vissza a címlapra