Az elsõ év

 

Javultak a kilátásaink. Az új század indulását kiadóvállalatunk belsõ átrendezõdése kísérte. Szerkesztõségünk a legfelsõbb szintre, az ötödik emeletre költözött, tiszta, világos szobákba. A tetõtér ferde ablakain át Budapest háztetõit látni, bepiroslik ide a naplemente.

Kis tudományos ismeretterjesztõ mûhelyünk ablakai immár 132 éve nyílnak a természettudomány világára. A hazai eredmények és a széles horizontok megmutatását természettudományos-mûszaki értelmiségünk legjavából toborzott szerzõgárdánk végzi. Lapalapítónk, Szily Kálmán is ebben látta a siker titkát, a „tollfogható természettudományi írónemzedékek” megnyerésében. Akikhez mi büszkén hozzátehetjük a középiskolás írónemzedék legjobbjait, kiket már tíz éve sikerült bevonnunk a közös munkába.

„Napjaink globális civilizációja úgy van megszervezve, hogy minden lényeges eleme alapjaiban függ a tudománytól és a technikától...” – írta Carl Sagan. „Az emberi kultúrának a tudomány az alapja, ezért kell a legszélesebb körben terjeszteni” – fûzhetjük tovább a szót Bay Zoltánnal. „A XXI. századnak új képlete van – mondja elnökünk, Vizi E. Szilveszter: tudás + információ = hatalom. Ebbõl a képletbõl azonban aggasztóan hiányzik valami: az erkölcs!” Ezt megerõsítendõ Simonyi Károly hangját halljuk, sajnos már csak a surrogó hangszalagról: „A lényeg az, amirõl nem beszélünk, mégis ez a kultúra végsõ, legfontosabb tartópillére: a tartás, az etika.” S akkor talán jó úton járunk, amikor a tudás közvetítése mellett újra és újra tudatosan megmutatjuk a tudomány emberarcát is.

A XXI. század elsõ éve reményt, rettegést is hozott az emberiségnek. Falak omlottak, füst gomolygott, miközben ûrszondák indultak tágabb világunk megismerésére, elkészült genetikai térképünk, s egyre mélyebbre hatoltunk mikrovilágunkba. Mi pedig megszállottan cipeltük tovább örökségünket. Értelembe, rációba vetett hittel, s egyre több ember segítõ kéznyújtásával. Sokan álltak mellénk. Olvasóink adóforintjainak 1%-ából idén 801 133 Ft-hoz jutott a folyóiratunk megjelenését segítõ Természet–Tudomány Alapítványunknak. Az Oktatási Minisztérium egymillió forintot adott ahhoz, hogy tematikus különszámainkat eljuttathassuk 250 középiskolába, hozzásegítve a diákokat tudásuk elmélyítéséhez.

Lapunk fiatal tehetségeket felkaroló munkálkodását magánemberek és civil szervezõdések sora segíti. Diákpályázatunkat évek óta támogatja Varjú Dezsõ és Ernst Grote professzor Németországból, Martin Gardner és James Randi az Amerikai Egyesült Államokból. Szerkesztõbizottságunk tagjának, a közelmúltban elhunyt Simonyi Károly akadémikusnak nagylelkû adománya tartotta életben a diákok cikkpályázatában a Kultúra egysége kategóriát. A Magyar Hivatalos Közlönykiadónak és az ISM Gyermek- és Ifjúsági Alapprogramjának hozzájárulása teszi lehetõvé, hogy a fiatalok legjobb írásaiból folyóiratunk külön diáklapot jelentethessen meg belsõ mellékleteként. A diákpályázat fõ támogatói közé tartozik még a Szily Kálmán Két Tannyelvû Mûszaki Szakközépiskola és Informatikai Szakkollégium, a Német–Magyar Társaság (Stuttgart, Németország), valamint a Nicholas Metropolis Alapítvány (Los Alamos, Amerikai Egyesült Államok). Könyvkiadók, egyesületek, intézetek és intézmények sora ajándékokkal, adományokkal teszi emlékezetessé a nyertes diákok és tanáraik számára a díjátadó ünnepségünket.

A Rotary Club Budapest, és Babylon (New York) adománya révén a nehezebb anyagi helyzetben lévõ középiskoláinkba is eljuttathatjuk a természettudományos kultúrát terjesztõ Természet Világát. E két klub segítségével idén elsõ ízben adtunk át két Rotary Ösztöndíjat a diákjaikat legsikeresebben felkészítõ tanároknak. Nem véletlenül írta tudósításában egyik napilapunk neves tudományos újságírója e sorokat: „Ma már a Természettudományi Közlöny nem csupán a fizika, a kémia, a matematika, a biológia eredményeit ismertetõ lap, hanem a pedagógiai információcsere, a középiskolai tehetségfejlesztés és -mentés civil szervezete is. Pályázatai a tehetségükkel kitûnt diákok sorát vezette el a legszínvonalasabb felsõoktatási intézményekbe és onnan tovább.”

Nem csak kapunk, adunk is. Rendszeresen segítjük Szlovákiában a tanártovábbképzést lapunk szellemi köréhez tartozó kutatók, tanárok elõadásaival, de eljutunk Romániába is. Idén Nagymegyeren, Kassán, Sepsiszentgyörgyön és Szovátán volt Természet Világa-nap. Az Élet és Tudomány szerkesztõségével összefogva pedig elkezdtük országjárásunkat. Hazánk iskolavárosaiban sorra megrendezzük Ezrednyitó tudományos estéinket. Érdekes, közönségvonzó elõadásokkal igyekszünk visszahozni a személyes találkozások varázsát, s közben persze népszerûsítjük ismeretterjesztõ folyóiratainkat. Pápa, Csongrád, Dunaszerdahely, Tapolca és Marosvásárhely voltak eddigi közös fellépéseink színterei. Mindenütt zsúfolt nagytermek és nagy-nagy szeretet fogadott bennünket, ami bizakodásra ad okot, folytatásra buzdít.

Lassan már hagyományt teremtünk azzal, hogy alapszámaink mellett tematikus különszámokat is kiadunk. A magyarországi fizika kultúrtörténete nyitotta a sort 2001-ben, fájdalom, ma már tudjuk, ez volt Simonyi professzor úr utolsó munkája. Kétszer adott vele szerkesztõségünknek: elõször is egy kéziratot, melyre büszkék lehetünk, másodszor pedig hozzávaló támogatást, melynek révén elõfizetõinknek ajándékként megküldhettük ezt a kötetet. A nyáron még elkészítette, majd átadta a bõvített második kiadást, sajnos a megjelenését már nem érhette meg. A hátrahagyott szellemi alkotást elõreláthatóan 2002 januárjában vehetik kézhez olvasóink.

A 2001. évi Ûrnap és a Magyar Tudomány Napja rendezvényeire idõzítve jelentettük meg Világûr különszámunkat. A kötet az ûrkutatás hasznát szándékozik bemutatni, kitérve a magyar vonatkozásokra, hazánk hozzájárulására a kutatásokhoz és azok alkalmazásaihoz.

Az Országos Felsõoktatási Felvételi Irodával kötött szerzõdés értelmében a Természet Világa teljes lapszámait – egyelõre a 2000. és 2001. évi lapszámokat – az Írisz–SuliNet internetes honlapján is megtekinthetik az érdeklõdõk. A legújabb lapszámokat öt hónapos késleltetéssel. Ezzel párhuzamosan természetesen tovább él a legújabb lapszámok cikkeibõl ízelítõt adó saját honlapunk, melyet a megszokott http://www.kfki.hu/ ~cheminfo/TermVil/ internetcímen érhetnek el olvasóink.

Segíti munkánkat a Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat, mellettünk áll a Magyar Természettudományi Társulat tagsága és olvasóink széles tábora. Ez erõt ad.

„Nem elég egy hont alapítani: be is kell rendezni azt. Nem elég egy hazát a csatatereken, a társadalmi vagy politikai síkon megmenteni: be kell bizonyítani a világnak, hogy volt mit megmenteni, ami érték a világ számára is” – írta Márai Sándor. A Természettudományi Közlöny, a Természet Világa a szellemi haza értékeit felmutatva 1869 óta ezt igyekszik bizonyítani.

Végül azt kívánom, legyen békés és boldog a karácsonyuk, reményteljes és sikeres az új évük. Olvassák folyóiratunkat egy újabb századon át!
 

STAAR GYULA


Természet Világa, 132. évfolyam, 12. szám, 2001. december
http://www.chemonet.hu/TermVil/
http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/


Vissza a tartalomjegyzékhez