Az öv-höz hozzáfüg-
geszti az öncz képzõt; 
így lesz övöncz. Nos,
mi az övöncz? Ki talál-
ja ki? Az övöncz Bugát-
nál Saturnus-nak, a 
gyûrûs (öves) bolygó-
nak a neve!
A természettudományi
mûnyelvrõl a magyar
irodalomban
Jelentékenyebb termé-
szeti ritkaságaink közül
a védelem szükséges-
sége és sürgõssége tekin-
tetében különösen ki
kell emelni a Balaton 
környéki bazalt- és gej-
zirkúpokat, melyeknek
csodálatos szépségû
alakulatai nemcsak
tájszépészeti, de föld-
történeti értéküknél
fogva is elsõrangúak
Az elsõ hatóságilag vé-
dett növény hazánkban
A magyar paprikát a
világon mindenütt isme-
rik. Van csípõs és van 
édesnemes, de – ami a
fõ – a paprika piros,
mint a rubin. A papri-
kában van egy kapsza-
icin nevû anyag, attól
csípõs, és egy kapszo-
rubin nevû, attól piros.
Miért piros a paprika?
A magam szerény nem-
zetközi horizontjával 
nem tudom megérteni,
hogy az ócska és levi-
tézlett hamis naciona-
lizmus és önsajnáló 
búsmagyarkodás ilyen
erõvel támadjon fel, és
a másik oldalon a hoz-
zám igazán közel álló
liberális eszméket ilyen
politikai iszapbirkó-
zásba kell-e belevinni.
Ulyssesként az
agy körül

 
Tartalom - 132. évf. 5. sz. 2001. május
Cikkek folyóiratunk évfolyamaiból
Vizi E. Szilveszter: A tudás Magyarországa. Üzenet a jövõnek
Herman Ottó: A rét zenevilágából
Pap János, Orci Kirill Márk, Kisbenedek Tibor: A biológiai zene
Szily Kálmán: A természettudományi mûnyelvrõl a magyar irodalomban
Balázs Géza: Mûnyelvi válság egykor és most
Lakits Ferenc: A magyarok honfoglalásának ideje és a csillagászat
Ponori Thewrewk Aurél: Mikor legyen a millennium?
Szily Kálmán: A századik füzethez
Biró Lajos: Kigyókaland
Vásárhelyi Tamás: Biró Lajos írása mellé
Eötvös Loránd: A Föld alakjának kérdése
Radnai Gyula: Eötvös Loránd
Gyõry Tibor: Rákóczi Ferencz fejedelem és bujdosó társai betegségérõl, haláláról
Koch Sándor: Diagnózis
Szent-Györgyi Albert: A vitaminok és a paprika
Bánhegyi Gábor: Gondolatok a vitaminokról
Gombocz Endre: Az elsõ hatóságilag védett növény hazánkban
Tardy János: Gondolatok Gombocz Endre soraihoz
Vermes Miklós: Lehetséges-e az atommag energiájának gyakorlati felhasználása?
Radnai Gyula: Tanulni és tanítani
Frederick Soddy: A rádium és a fizikai energiáért való küzdelem
Bay Zoltán: Az atomátalakítás elvei és eszközei
Hevesy György: Az izotóp indikátorok módszere
Schiller Róbert: Tudás, elõrelátás, mitológia
Egyed László: Új elmélet a Föld szerkezetérõl és fejlõdésérõl
Márton Péter: Az elmélet mai szemmel
Rényi Alfréd: Játék és matematika
Katona Gyula: Az ismeretterjesztésnek is óriása volt
Antall József: A Dunántúl remetéje – a Somló
Vekerdi László: Somló remetéje
Brassói Fuchs Herman: Erdély sárkánygyíkjai
Fõzy István: Nopcsa dinoszauruszai nyomában
Kajtár Márton: Miért piros a paprika?
Surján Péter:  Mikor szedik, még zöld
Szentágothai János: Ulyssesként az agy körül
Címképünk: Tisztelgés alapítóink elõtt (Kovács Attila kollázsa)
Mellékletünk: Staar Gyula: Tíz év, diákokkal szövetkezve; Bacsárdi László – Friedl Zita: A jövõ tudósainak ünnepe; A X. Természet–Tudomány Diákpályázat cikkei (Bodó Elõd Barna és Sipõcz Brigitta írása); Pályázati felhívások
Melléklet: Ezredforduló (stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián), 1. szám

 Vissza az archívumba