Wartha Vince

Július 17-én volt Wartha Vince születésének 107. és július 20-án halálának 47. évfordulója. Wartha Vince a természettudományok 19. századbeli felvirágzásának egyik nagy magyar úttörõje és harcosa volt. ...

Wartha Vince  élete és munkássága az elmélet és gyakorlat egységérõl, a tudomány és ipar szoros és kölcsönös kapcsolatáról vallott nézeteinek bizonyítéka. ...

Tevékenyen részt vett azokban a vizsgálatokban, amelyeket Budapest városa azért indított meg, hogy a lakosságnak elégséges és egészséges ivóvízzel való ellátását biztosítsa. A káposztásmegyeri vízmû így az õ javaslatai alapján fejlõdött ki. Ugyancsak õ vezette azokat a vizsgálatokat, amelyeknek rendeltetése az volt, hogy megállapítsa, milyen hazai kõszénfajták alkalmasak Budapest világítógázzal való ellátására.

Wartha Vince mûködésének néhány évtizedét a magyar agyagipar fejlesztésének ügyére fordította. Ez a munkaterület az, ahol múlhatatlanul nagyot alkotott.
 
Meisseni teáskanna Wartha Vince
gyûjteményébôl

Wartha a pécsi Zsolnay-gyár állandó szakértõje és tudományos segítõje volt. ... Wartha vizsgálta meg az új anyagokat, gyártási utasításokat dolgozott ki, különféle mázak készítését oldotta meg. Különös szenvedéllyel, bámulatos célratöréssel és mindig tudományos módszerekkel igyekezett kikutatni az agyagipar évszázados titkolt eljárásait, gyártási fogásait. ... Wartha Vince nagy utánajárással gyûjtötte a világ minden tájáról az agyagmûvesség legkiválóbb, legtanulságosabb, legszebb példányait, és azokból valóságos kis múzeumot rendezett be mûegyetemi intézetében. ...

Wartha Vince sokat foglalkozott a magyar borral is. ... Kérlelhetetlenül lép fel azokkal szemben, akik bort hamisítanak, vizsgálati eljárásokat dolgoz ki, amelyekkel a mesterséges festékeket ki lehet mutatni a borban és vizsgálatai eredményeképp ezer és ezer hektoliter számra öntik ki az egészségre ártalmas fuchsinos borokat. ...

Mint minden igazán nagy tudós, Wartha is a hazája tudományának fellendülésérõl álmodozott...

"Magyarország népe ma már sorbaállhat a mûvelt Európa népeivel, beállhat munkásnak a tudomány versenyén is.

Ma, amikor a tudomány kegyadományait, az érdekes, bámulatos és hasznos felfedezések egész sorát élvezzük, mikor mi is örömteljesen hirdethetjük a költõvel, hogy "ébredeznek a szellemek, öröm most már élni", ne feledkezzünk meg azokról, kik elõmunkások voltak, kik önzetlen fáradozással követ-kõre raktak a tudomány alapfalának letételénél, kik keserves munka árán megszerezték nekünk az élvezetet akkor, a mikor a tudománnyal való foglalkozás majdnem bûnnek tudódott be. Ma szabad a tudomány és függetlenek annak képviselõi. Érdemeljük azt meg az által, hogy munkásainak belépünk és elveit követjük."

Ne feledkezzünk meg Wartha Vincérõl!


Természet és Technika, CX. évfolyam, új sorozat, 1951. 
http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/ 
http://www.chemonet.hu/TermVil/ 


Vissza