A XVIII. Természet-Tudomány Diákpályzat pályázati felhívása

Útmutató a diákpályázat benyújtásához

Természettudományi ismeretterjesztő folyóiratunk pályázatán indulhat minden, középfokú iskolában 2008-ban tanuló vagy akkor végző diák, határainkon belül és túl. Kérjük pályázóinkat, hogy dolgozataikat az alábbiak figyelembevételével készítsék el.

A pályázat terjedelme 8000-20 000 betűhely (karakterszám, szóközökkel együtt), tetszőleges számú illusztrációval. A kéziratot három példányban kérjük benyújtani. A nyomtatott változattal együtt  kérjük a pályázatot CD-n (vagy DVD-n) is, a szöveget word formátumban, a képeket, ábrákat külön fájlban (JPG vagy TIFF). A pályázat tartalmazza készítője nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát, iskolája és felkészítő tanára nevét, a borítékra pedig írják rá, Diákpályázat, valamint azt is, hogy melyik kategóriában kívánnak indulni. A dolgozatok benyújtásának határideje mindegyik kategóriában 2008. október 31. Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy dolgozataikat ettől az évtől csak a fenti formában tudjuk elfogadni. A pályázat beadható személyesen (Budapest, VIII. Bródy Sándor utca 16.), vagy postán (1444 Budapest, 8. Pf. 256.)

Természettudományos múltunk felkutatása 

 
1. Az iskolához vagy lakóhelyéhez, környezetéhez kapcsolódó jelentős múltbeli tudós személyiségek - például tanárok, az iskola volt növendékei, akikből neves természettudósok lettek - életútjának, munkásságának bemutatása. (Eredeti dokumentumok felkutatásával és felhasználásával.) 

2. A természet- és műszaki tudományok tárgyi emlékeinek bemutatása. (Kísérleti eszközök, laboratóriumok, gyűjtemények, könyvtárak, levéltárak, muzeális  ritkaságok, ipartörténeti ereklyék, botanikus kertek stb.) 

Önálló kutatások, elméleti összegzések 

1. A természeti értékek feltárása, bemutatása, megvédése terén végzett önálló kutatási tevékenységet értjük alatta. Itt szerepeljenek tehát azok a dolgozatok, amelyek a veszélyeztetett élővilág és a földtani értékek megvédésével kapcsolatos önálló kutatásokat mutatják be. Ugyancsak itt várjuk az ökológiai egységekről vagy a természet jelenségekről szóló elméleti jellegű pályaműveket is. Szeretnénk elérni, hogy a pályázók a könyvtárakban, a világháló révén és más módon szerzett értesüléseiket csak forrásként - vagyis nem saját alkotásként! - használnák fel. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a biodiverzitás témakörébe eső önálló kutatások és témafeldolgozások kategóriája a biodiverzitás különdíj! Ezeket tehát ehhez a kategóriához kell címezni! 

2. Természetvizsgálattal kapcsolatos - a kémia, fizika, biológia témakörébe eső - kisebb-nagyobb önálló elméleti búvárkodások összefoglalása. Kérjük, hogy a más kategóriákkal való keveredést ezúttal is kerüljétek el! 

A pályázat feltételei:

1. Alapvető követelmény, hogy a cikkek olvasmányos, stilisztikai és helyesírási szempontból kifogástalan állapotúak legyenek. Ezúton kérjük a felkészítő tanárokat, szíveskedjenek e tekintetben is útmutatást adni tanítványaiknak. Ne feledjék, hogy a diákpályázat cikkírói pályázat is, ezért a dolgozatokat úgy kell megírni, hogy annak tartalmát a természettudományok iránt érdeklődő, de a témában nem járatos olvasók is megértsék.

2. A pályázatokat a szerkesztőbizottságból és a szerkesztőségből felkért bizottság bírálja el. 

3. Pályadíjak. mindkét (I-II.) kategóriában: 

1-1 db I. díj  25 000-25 000 Ft 
2-2 db II. díj  15 000-15 000 Ft 
3-3 db III. díj    8 000 - 8 000 Ft 

valamint számos különdíj. 

A pályázat díjait 2009 februárjában adjuk át a nyerteseknek, akiknek nevét folyóiratunkban közzé tesszük. A bírálóbizottság által színvonalasnak ítélt írásokat 2009-ban lapunkban folyamatosan megjelentetjük.  A kiemelkedő pályamunkák diák szerzőinek a feldolgozott témában történő további elmélyüléséhez szerkesztőbizottságunk tagjai és más felkért szakemberek nyújtanak segítséget. Arra kérjük tanár kollégáinkat, hogy tehetséges diákjaikat bátorítsák a pályázatunkon való részvételre, s tanácsaikkal nyújtsanak segítséget az egyes témakörök kiválasztásához.


A kultúra egysége különdíj

A Simonyi Károly akadémikus által alapított különdíjra a 2008. évben középfokú intézményekben tanuló magyarországi és határainkon túli diákok pályázhatnak. Ez a különdíj a kiíró szándékai szerint a humán és a természettudományos kultúra összefonódását hivatott elősegíteni. 

Ajánlott témák: 

1. Az európai kultúra egysége egy magyar művész vagy tudós életművében.

2. Kísérletek a művészi hatás, a művészi élményadás és a fizikai-matematikai törvényszerűségek kapcsolatának felderítésére (festészet-színelmélet, zene-matematika, építészet-matematika stb.). 

3. Egy huszadik századi polihisztor. Olyan ember életének és munkásságának bemutatása, akinek a személyiségében megvalósult a kultúra egysége. 

A két ajánlott kérdéskörön túl természetesen bármely más önállóan választott témával is pályázhatnak diákjaink. Az egyéni ötleteket, a jól kivitelezett új kezdeményezéseket a bírálóbizottság örömmel veszi. 

A feldolgozás módját, a pályamű tartalmát és formáját a pályázók szabadon választhatják meg. 

A kultúra egysége különdíjra pályázókra egyebekben a Természet-Tudomány Diákpályázat fentiekben pontokba foglalt feltételei érvényesek. 

Díjazás: I. díj: 20 000 Ft, II. díj: 15 000 Ft, III. díj: 8000 Ft. 


Szkeptikus különdíj

James Randi, a világhírű amerikai szkeptikus bűvész ebben az évben is különdíjat ajánlott fel annak a pályázónak, aki a parapszichológia vagy a természetfölötti témakörben a legkiemelkedőbb pályaművet nyújtja be a Természet-Tudomány Diákpályázatra. 

A különdíjra az alábbi szabályokat írta elő: 

1. A résztvevőkre továbbra is a hagyományos pályázati kategóriák szerinti elvárások érvényesek életkor, lakhely stb. tekintetében. 

2. Bármiféle jogi, etikai, származási, vallási, nembeli vagy hasonló megkülönböztetés kizárt. 

3. A különdíjat a pályázati bírálóbizottság hivatott odaítélni. 

4. Alapszempontok a díjazott pályázat kiválasztásához: a) a tiszta érvelés, b) átgondolt, komoly előadásmód, c) bizonyítékok megfelelő megalapozottsága, d) a kísérleti adatok bemutatása (ha a pályázó használ ilyet). 

5. A bírálóbizottság döntését a fenti szempontok, illetve bármilyen egyéb saját szempont figyelembevételével hozza meg, de a kiválasztás nem történhet aszerint, milyen következtetésre jutott a pályázó, bármennyire is úgy érzik a bírálók, hogy a következtetés nem helytálló. Mindaddig, amíg a pályázó a tudomány által elfogadott módszerek és eljárások alapján jut a végkövetkeztetésig, a bírálóbizottságnak el kell azt fogadnia. 

6. A bírálóbizottság döntését nem befolyásolom. 

7. A különdíj nyertese az egyéb kategóriák valamelyik nyertese is lehet. 

Felajánlásom a hagyományos díjakkal együtt is odaítélhető, amennyiben a bizottság azt úgy látja helyesnek. A 4. d) ponttal kapcsolatban meg kell jegyeznem, hogy bár reményeim szerint a pályaművek valós kísérletek eredményeként születnek majd, úgy hiszem, hogy az ilyen kísérletek eszközei, kellékei nem biztos, hogy a diákok számára könnyen hozzáférhetőek. Ezért a téma ésszerű, elméleti vagy etikai tárgyalása is egyenlő mértékben kezelendő, hogy a díj mindenki számára elérhető legyen. Az 5. pont azért fontos, mert a tudományos eredmény nem vélemények vagy konszenzus dolga, hanem megfigyelésen vagy kutatáson alapuló tényeké. 
Különdíjammal szeretnék hozzájárulni a magyar diákok kritikai gondolkodásának fejlődéséhez. 

A szerzők szíves hozzájárulásával mindent el fogok követni, hogy a díjnyertes, valamint a még néhány arra érdemes pályaművet lefordíttassam és megjelentessem egy színvonalas amerikai folyóiratban.


Matematikai különdíj

Martin Gardner, a kiváló amerikai matematikus és tudománynépszerűsítő matematikai különdíjat tűzött ki diákpályázatunkon. 

Különdíjára az alábbi irányelvek vonatkoznak: 

A középiskolások pályázhatnak bármilyen, a matematikával kapcsolatos önálló vizsgálódással. Itt nem valamilyen új tudományos eredményt várunk, hanem olyan – egyéni módon kigondolt és felépített – ismeretterjesztő dolgozatot, amelyben a pályázó elemző áttekintést ad az általa szabadon választott témakörből. 

Néhány javasolt téma: 

1. A matematika valamely híres (vagy kevésbé híres) problémájának a története. 

2. Egy ismert vagy újonnan kitalált játék matematikai háttere. 

3. Önálló kérdésfelvetés, sejtések megfogalmazása és ezek "jogosságának indoklása".

4. Egy matematikai módszer vizsgálata és alkalmazása egymástól távol eső területeken. 

5. Váratlan és érdekes összefüggések, és ezek magyarázata. 

6. Variációk egy témára: egy feladat vagy tétel kapcsán a kisebb-nagyobb változtatásokkal adódó problémacsalád vizsgálata. 

7. Legnagyobb, legérdekesebb matematikai élményem, történetem (órán, versenyen, olvasmányaimban, előadáson stb.). 

A fentiek csak mintául szolgálnak, a pályázók teljesen szabadon választhatják meg a feldolgozás keretét és módszerét, a pályamű tartalmát és formáját egyaránt. A bírálóbizottság örömmel vesz minden egyéni ötletet és kezdeményezést. 

Fontos, hogy a dolgozat stílusa színes, olvasmányos legyen, és megértése ne igényeljen mélyebb matematikai ismereteket. 

Díjazás: I. díj 20 000 Ft, II. díj 12 000 Ft, III. díj 8 000 Ft. 


Biofizikai-biokibernetikai különdíj

Varjú Dezső, a magyar származású biofizikus, a Tübingeni Egyetem egykori biokibernetika tanszékének (emeritusz) professzora biofizikai-biokibernetikai különdíjat tűz ki a Természet Világa Diákpályázatán a következő irányelvek alapján: 

1. Pályázhatnak a középiskolák tanulói önálló biofizikai-biokibernetikai témájú dolgozattal.

2. Javasolt témák: az érzékszervek és az idegrendszer működésének biofizikája, az állati és növényi mozgástípusok elemzése, az állatok magatartásának kvantitatív (számszerű) vizsgálata, matematikai modellek a biológiában, az élő szervezetek és a környezet kölcsönhatása, a biofizikai-vizsgálómódszerek fejlődésének története, híres biofizikus kutatók pályafutásának ismertetése. 

3. Olyan dolgozatokat is várunk, melyek a biológiában használatos valamilyen fizikai elven alapuló vizsgáló és mérő berendezés működését, felépítését ismerteti. Például: ultrahangos, lézeres, röntgenes vizsgálatok vagy szövettani metszetek készítése. 

4. A különdíj nyertese a diákpályázat általános kategóriáinak valamelyik nyertese is lehet. 

5. A dolgozat ismeretterjesztő stílusú, olvasmányos legyen; megértése ne igényeljen túl mély fizikai, matematikai, illetve biológiai ismereteket. A feldolgozás módját, a pályamű tartalmát és formáját a pályázók szabadon választhatják meg.


Biodiverzitás különdíj

A Németország egész területén tevékeny stuttgarti székhelyű Német - Magyar Társaság, melynek célja a német-magyar kapcsolatok és barátság ápolása, különös figyelmet szentel a magyar ifjúság támogatására. Tagjai Környezet és biodiverzitás elnevezésű különdíjat ajánlottak fel diákpályázatunkon, az alábbi irányelvek alapján:

Ebbe a kategóriába azokat a dolgozatokat várjuk, amelyek kizárólag a biodiverzitással, vagyis az élővilág sokféleségének bemutatásával, a sokféleség fontosságának meggyőző példáival, megőrzésének elméleti és gyakorlati lehetőségeivel foglalkoznak. Vagyis szólhatnak a genetikai sokféleség fenntartásának természetes és mesterséges lehetőségeiről (védett területek, állatkertek, botanikus kertek), a veszélyeztetettség különféle megnyilvánulásairól (degradáció, fragmentáció, izoláció), illetve ezek okozóiról (gazdálkodás, környezetszennyező emberi tevékenységek, terjeszkedés).

A téma természeténél fogva ez esetben nem annyira az önálló kutatásokról kell számot adni, hanem inkább a szakirodalmi tájékozottságról, illetve az ezek alapján tett megfigyelésekről, észrevételekről lehet gondolatokat megfogalmazni. Az észrevételek egyaránt lehetnek kritizáló, kiegészítő vagy agitatív hangvételűek. Javasolt irodalmi vezérfonal: Standovár R. Primack: A természetvédelem biológiai alapjai. A szakirodalomból átvett idézeteket azonban minden esetben jelölni, jelezni  (idézőjel, illetve forrás megnevezése) kell! 

A díjak odaítélésénél előnyben részesülnek az önálló megközelítésű és saját megfigyelésekre, élményekre, kísérletekre épülő, személyesen kidolgozott és a gyakorlati életben felhasználható pályaművek. 
A különdíj nyertese a diákpályázat általános kategóriájának díjazottja is lehet. 

Miután cikkpályázatról van szó, a pályamunkákat a közölhetőség szempontjából is vizsgáljuk. Ezért követelménynek tekintjük az olvasmányos ismeretterjesztő stílust, az áttekinthető, logikus szerkezetet, a lényegmutató illusztrációt, a kifogástalan nyelvhelyességet és helyesírást. A felkészítő tanároktól kérjük, segítsék a pályamunkák elkészítésében diákjaikat. 

Díjazás: I. díj: 100 EUR, II. díj: 65 EUR, III. díj: 35 EUR. 


Orvostudományi különdíj

Dr. Ernst Grote, a Tübingeni Egyetem agysebészeti tanszékének professzora az orvostudomány témakörében különdíjat tűz ki a Természet Világa Diákpályázatán a következő irányelvek alapján. 

1. Pályázhatnak a középiskolák tanulói önálló, másutt még nem publikált tanulmányokkal, melyek az orvostudomány múltját és jelenét, nagyjainak életét és életművét, az orvostudománynak egyéb tudományokhoz való viszonyát, eszközeinek fejlődését vagy bármely más idevágó az orvosi tevékenység művészeti megjelenítését (szépirodalom, festészet, film, tv-film és sorozatok) és annak elemzését, szabadon választott témakört dolgoznak fel, akár hazai, akár külföldi vonatkozásban. 

2. A díj odaítélésénél előnyben részesülnek az egyéni megközelítésű, elmélyült búvárkodásra utaló, olvasmányosan megírt pályaművek. 
3. A cikk feldolgozásának módját és formáját a pályázók szabadon választhatják meg. 

4. A különdíj nyertese a diákpályázat általános kategóriáinak valamelyik nyertese is lehet. 

Díjazás: I. díj 90 euró, II. díj 60 euró, III. díj 30 euró. 


Metropolis különdíj

Nicholas Metropolis, görög származású amerikai elméleti fizikus és matematikus alapítványt hozott létre a számítástechnika alkalmazásai iránt érdeklődő tehetséges fiatalok részére. A Los Alamosban (USA) működő Metropolis Alapítvány 1000 dollárt juttatott diákpályázatunknak a legjobb eredményt elérő középiskolások és felkészítőik díjazására, 250-250 dollárt pedig a legaktívabb iskoláknak a folyóirat előfizetésére. 

A Metropolis-díjra pályázó középiskolás diákoktól a szakmai zsűri azt várja el, hogy választ fogalmazzanak meg arra, a természettudományok területén milyen segítséget nyújthat a számítógép, a számítógépes szimuláció. A díj odaítélésénél előnyben részesülnek az önálló gondolatokon alapuló, egyéni megközelítésű, konkrét kutatómunkával összeállított, ugyanakkor olvasmányosan megírt pályaművek. 

A Metropolis-díjban a diákpályázat más kategóriáiban benyújtott dolgozatok is részesülhetnek, olyanok, amelyek számítógépes alkalmazásokat mutatnak be, számítógépes szimulációt használnak. 


A Természet Világa szerkesztősége

és szerkesztőbizottsága

Egyidős vagyok a Hubble-űrtávcsővel

A Magyar Csillagászati Egyesület különdíja a Természet Világa című folyóirat diákpályázatára

A Hubble-űrtávcső (Hubble Space Telescope, HST) a csillagászat több ezer éves történetének legeredményesebb eszköze. A távcsövet szállító űrrepülőgép 1990 tavaszán indult a világűrbe. Diákpályázatunk résztvevőinek többsége is ebben az időszakban született, elmondhatják tehát magukról, hogy egyidősek a Hubble-űrtávcsővel! 

 A HST eleinte csak homályos képeket közvetített, de a beépített "kontaktlencse" és más fejlesztések révén valóban csodálatos Univerzum tárult a szemünk elé. Mára nagyságrendileg 10 milliónyi észlelés gyűlt össze, amelyekkel évtizedekig foglalkozhatnak majd a kutatók. 

 A Hubble-örökség (Hubble Heritage Project) révén a nagyközönség is megismerhette a fantasztikus képeket, melyek számos kozmológiai és egyéb (pl. csillagkeletkezéssel, csillagfejlődéssel kapcsolatos) elmélet bizonyításának vagy cáfolatának alapjai lettek. 

 A pályázók feladata, hogy értékeljék a HST csillagászatban betöltött helyét, szerepét, alapvető felfedezéseit, eredményeinek sokszínűségét. A pályaműben szakmai szempontból mutassák be és részletesen elemezzék a HST egy híres, vagy kevésbé ismert, de tudományos szempontból fontos felvételét. Kitérhetnek arra is, hogy a Hubble-űrtávcsővel végzett észlelések alapján született eredmények milyen új kérdéseket vetnek fel, milyen további kutatásokat igényelnek. 

 Segítségül két fő linket ajánlunk:http://hubblesite.org/ és http://www.spacetelescope.org/, de ettől eltérő helyeken is találhatók fotók, animációk és egyéb információk.

 Önálló fogalmazványokat, értékeléseket és véleményeket várunk a HST szerepéről, eredményeiről, felvételeiről, tehát kérjük a pályázókat, hogy ne a HST honlapjáról letöltött anyag magyar fordítását küldjék el. 

 Fontos része a pályázatnak a megfelelő forrásjegyzék és a felkészítő tanár nevének feltüntetése. A pályamunkákat, ha van rá mód, digitális formában is kérjük mellékelni, de ennek hiánya nem kizáró ok. 

A pályázaton azok a diákok indulhatnak, akik a 2008-as naptári évben még középfokú oktatási intézményben tanultak. A további feltételek megegyeznek az általános pályázati kiírással, amely a Természet Világában, illetve a folyóirat honlapján olvasható a www.termeszetvilaga.hu címen. A pályázatokat a következő címre kell beküldeni: Természet Világa Szerkesztősége, 1444 Budapest Pf. 256. Beküldési határidő 2008. október 31.

Összdíjazás: 
30 000 Ft értékű tárgyjutalom

Tanácsokért megkereshetitek a Magyar Csillagászati Egyesületet is. E-mail: mcse@mcse.hu, internet: www.mcse.hu
 

Jó munkát és sok sikert kíván a
Magyar Csillagászati Egyesület vezetősége
Új kategória!!!
    Földtani örökségünk

Szerkesztőségünk és a Magyar Állami Földtani Intézet új kategóriát indít, Földtani örökségünk címen. A kiírás általános feltételei megegyeznek a többi kategóriáéval. A következő három témakörben várunk dolgozatokat:

1. Más, mint otthon! Olyan földtani, földrajzi érdekességek, különlegességek bemutatása, amiket a pályázó lakóhelyétől eltérő környezetben tapasztalt és másnak látta, mint amit szűkebb lakóhelyén megszokott. Bármilyen kárpát-medencei helyszín szóba jöhet.

2. Mi van a talpam alatt? Egy adott kisebb területen (pl. településen vagy annak környékén) felkutatni, hogy a felszín alatt milyen kőzeteket, földtani, vízrajzi viszonyokat ismerünk.

3. Szűkebb környezetemről, településemről vagy annak valamelyik részéről leírt, elnevezett ősmaradvány, kőzet, ásvány, földtani fogalom bemutatása.

Díjazás: I. díj: 30 000 Ft, II. díj: 25 000 Ft, III. díj: 15 000 Ft