A XVII. Természet-Tudomány Diákpályzat pályázati felhívása

Természettudományi ismeretterjesztő folyóiratunk szerkesztősége pályázatot hirdet minden, középfokú iskolában 2007-ben tanuló vagy akkor végző diák részére az alábbi témakörökben:

I. Természettudományos múltunk felkutatása

1. Az iskolához vagy lakóhelyéhez, környezetéhez kapcsolódó jelentős múltbeli tudós személyiségek - pl. tanárok, az iskola volt növendékei, akikből neves természettudósok lettek - életútjának, munkásságának bemutatása. (Eredeti dokumentumok felkutatásával és felhasználásával.)

2. A természet- és műszaki tudományok tárgyi emlékeinek bemutatása. (Kísérleti eszközök, laboratóriumok, gyűjtemények, könyvtárak, levéltárak, muzeális  ritkaságok, ipartörténeti ereklyék, botanikus kertek stb.)

II. Önálló kutatások, elméleti összegzések

1. A természeti értékek feltárása, bemutatása, megvédése terén végzett önálló kutatási tevékenységet értjük alatta. Itt szerepeljenek tehát azok a dolgozatok, amelyek a veszélyeztetett élővilág és a földtani értékek megvédésével kapcsolatos önálló kutatásokat mutatják be. Ugyancsak itt várjuk az ökológiai egységekről vagy a természet jelenségekről szóló elméleti jellegű pályaműveket is. Szeretnénk elérni, hogy a pályázók a könyvtárakban, a világháló révén és más módon szerzett értesüléseiket csak forrásként - vagyis nem saját alkotásként! - használnák fel. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a biodiverzitás témakörébe eső önálló kutatások és témafeldolgozások kategóriája a biodiverzitás különdíj! Ezeket tehát ehhez a kategóriához kell címezni! 

2. Természetvizsgálattal kapcsolatos - a kémia, fizika, biológia témakörébe eső - kisebb-nagyobb önálló elméleti búvárkodások összefoglalása. Kérjük, hogy a más kategóriákkal való keveredést ezúttal is kerüljétek el! 

A pályázat feltételei: 
1. Alapvető követelmény, hogy a cikkek olvasmányos, stilisztikai és helyesírási szempontból kifogástalan állapotúak legyenek. Ezúton kérjük a felkészítő tanárokat, szíveskedjenek e tekintetben is útmutatást adni tanítványaiknak. Ne feledjék, hogy a diákpályázat cikkírói pályázat is, ezért a dolgozatokat úgy kell megírni, hogy annak tartalmát a természettudományok iránt érdeklődő, de a témában nem járatos olvasók is megértsék. 

2. A pályaművek terjedelme maximum 6 ritkán gépelt oldal lehet, a kéziratokat 3 példányban kell beküldeni, lehetőleg mágneslemezen is mellékelve. A téma illusztrálására rajzok, fényképek, videofelvételek, táblázatok csatolhatók, ezek terjedelme nem számít be a szövegterjedelembe. 
A felhasznált irodalmat kérjük pontosan megadni! 

3. A pályázók a nevükön kívül tüntessék fel lakcímüket, iskolájuk és tanáruk nevét, lakás- és e-mail-címét, telefonszámát.

4. A cikkek beküldésének határideje: 2007. okt. 31. Cím: Természet Világa szerkesztősége, 1444 Budapest 8., Pf. 256. A borítékra írják rá: Diákpályázat. 

5. A pályázatokat a szerkesztőbizottságból és a szerkesztőségből felkért bizottság bírálja el. 

6. Pályadíjak. Mindkét (I-II.) kategóriában: 
1-1 db III. díj 25 000-25 000 Ft 
2-2 db III. díj 15 000-15 000 Ft 
3-3 db III. díj 8 000- 8 000 Ft 
valamint számos különdíj. 

A pályázat díjait 2007 februárjában adjuk át a nyerteseknek, akiknek nevét folyóiratunkban közzétesszük. 
A bírálóbizottság által színvonalasnak ítélt írásokat 2008-ban lapunkban folyamatosan megjelentetjük. 
A kiemelkedő pályamunkák diák szerzőinek a feldolgozott témában történő további elmélyüléséhez szerkesztőbizottságunk tagjai és más felkért szakemberek nyújtanak segítséget. 
Arra kérjük tanár kollégáinkat, hogy tehetséges diákjaikat bátorítsák a pályázatunkon való részvételre, s tanácsaikkal nyújtsanak segítséget az egyes témakörök kiválasztásához. 
 
 

A Természet Világa szerkesztősége,
szerkesztőbizottságaA kultúra egysége különdíj

A Simonyi Károly akadémikus által alapított különdíjra a 2007. évben középfokú intézményekben tanuló magyarországi és határainkon túli diákok pályázhatnak. Ez a különdíj a kiíró szándékai szerint a humán és a természettudományos kultúra összefonódását hivatott elősegíteni.

A különdíjra ebben az évben ajánlott témák:

1. Az európai kultúra egysége egy magyar művész vagy tudós életművében.

2. Kísérletek a művészi hatás, a művészi élményadás és a fizikai-matematikai törvényszerűségek kapcsolatának felderítésére (festészet-színelmélet, zene-matematika, építészet-matematika stb.).

3. Egy huszadik századi polihisztor. Olyan ember életének és munkásságának bemutatása, akinek a személyiségében megvalósult a kultúra egysége.

A két ajánlott kérdéskörön túl természetesen bármely más önállóan választott témával is pályázhatnak diákjaink. Az egyéni ötleteket, a jól kivitelezett új kezdeményezéseket a bírálóbizottság örömmel veszi.

A feldolgozás módját, a pályamű tartalmát és formáját a pályázók szabadon választhatják meg.

A pályaművet 3 példányban kérjük benyújtani (egy mágneslemezen vagy CD-n is), terjedelme ábrák nélkül ne haladja meg a 7 gépelt oldalt.

A kultúra egysége különdíjra pályázókra egyebekben a Természet-Tudomány Diákpályázat fentiekben pontokba foglalt feltételei érvényesek.

Díjazás: I. díj: 20 000 Ft, II. díj: 15 000 Ft, III. díj: 8000 Ft. A cikkek leadási határideje: 2007. október 31.


Szkeptikus különdíj

James Randi, a világhírű amerikai szkeptikus bűvész ebben az évben is 300 USA-dollár különdíjat ajánlott fel annak a pályázónak, aki a parapszichológia vagy a természetfölötti témakörben a legkiemelkedőbb pályaművet nyújtja be a Természet-Tudomány Diákpályázatra.

A különdíjra az alábbi szabályokat írta elő:

1. A résztvevőkre továbbra is a hagyományos pályázati kategóriák szerinti elvárások érvényesek életkor, lakhely stb. tekintetében.

2. Bármiféle jogi, etikai, származási, vallási, nembeli vagy hasonló megkülönböztetés kizárt.

3. A különdíjat a pályázati bírálóbizottság hivatott odaítélni.

4. Alapszempontok a díjazott pályázat kiválasztásához: a) a tiszta érvelés, b) átgondolt, komoly előadásmód, c) bizonyítékok megfelelő megalapozottsága, d) a kísérleti adatok bemutatása (ha a pályázó használ ilyet).

5. A bírálóbizottság döntését a fenti szempontok, ill. bármilyen egyéb saját szempont figyelembevételével hozza meg, de a kiválasztás nem történhet aszerint, milyen következtetésre jutott a pályázó, bármennyire is úgy érzik a bírálók, hogy a következtetés nem helytálló. Mindaddig, amíg a pályázó a tudomány által elfogadott módszerek és eljárások alapján jut a végkövetkeztetésig, a bírálóbizottságnak el kell azt fogadnia.

6. A bírálóbizottság döntését nem befolyásolom.

7. A különdíj nyertese az egyéb kategóriák valamelyik nyertese is lehet.

Felajánlásom a hagyományos díjakkal együtt is odaítélhető, amennyiben a bizottság azt úgy látja helyesnek. A 4. d) ponttal kapcsolatban meg kell jegyeznem, hogy bár reményeim szerint a pályaművek valós kísérletek eredményeként születnek majd, úgy hiszem, hogy az ilyen kísérletek eszközei, kellékei nem biztos, hogy a diákok számára könnyen hozzáférhetőek. Ezért a téma ésszerű, elméleti vagy etikai tárgyalása is egyenlő mértékben kezelendő, hogy a díj mindenki számára elérhető legyen. Az 5. pont azért fontos, mert a tudományos eredmény nem vélemények vagy konszenzus dolga, hanem megfigyelésen vagy kutatáson alapuló tényeké.

Különdíjammal szeretnék hozzájárulni a magyar diákok kritikai gondolkodásának fejlődéséhez.

A szerzők szíves hozzájárulásával mindent el fogok követni, hogy a díjnyertes, valamint a még néhány arra érdemes pályaművet lefordíttassam és megjelentessem egy színvonalas amerikai folyóiratban.

A pályaművet 3 példányban nyújtsák be (mágneslemezen vagy CD-n is), terjedelme ne haladja meg a 6 gépelt oldalt, beküldésének határideje: 2007. okt. 31. Kérjük feltüntetni a pályázó iskolájának és tanárának nevét, lakás- és e-mai címét, telefonszámát. 


Matematikai különdíj

Martin Gardner, a kiváló amerikai matematikus és tudománynépszerűsítő matematikai különdíjat tűzött ki diákpályázatunkon.

Különdíjára az alábbi irányelvek vonatkoznak:

A középiskolások pályázhatnak bármilyen, a matematikával kapcsolatos önálló vizsgálódással. Itt nem valamilyen új tudományos eredményt várunk, hanem olyan - egyéni módon kigondolt és felépített - ismeretterjesztő dolgozatot, amelyben a pályázó elemző áttekintést ad az általa szabadon választott témakörből.

Néhány javasolt téma:

1. A matematika valamely híres (vagy kevésbé híres) problémájának a története.

2. Egy ismert vagy újonnan kitalált játék matematikai háttere.

3. Önálló kérdésfelvetés, sejtések megfogalmazása és ezek „jogosságának indoklása”.

4. Egy matematikai módszer vizsgálata és alkalmazása egymástól távol eső területeken.

5. Váratlan és érdekes összefüggések, és ezek „mélyebb magyarázata”.

6. Variációk egy témára: egy feladat vagy tétel kapcsán a kisebb-nagyobb változtatásokkal adódó problémacsalád vizsgálata.

7. Legnagyobb, legérdekesebb matematikai élményem, történetem (órán, versenyen, olvasmányaimban, előadáson stb.).

A fentiek csak mintául szolgálnak, a pályázók teljesen szabadon választhatják meg a feldolgozás keretét és módszerét, a pályamű tartalmát és formáját egyaránt. A bírálóbizottság örömmel vesz minden egyéni ötletet és kezdeményezést.

Fontos, hogy a dolgozat stílusa színes, olvasmányos legyen, és megértése ne igényeljen mélyebb matematikai ismereteket.

A pályaművet 3 példányban nyújtsák be (mágneslemezen vagy CD-n is), terjedelme ne haladja meg a 6 gépelt oldalt, beküldésének határideje: 2007. okt. 31. Kérjük feltüntetni a pályázó iskolájának és tanárának, lakás- és e-mail-címét, telefonszámát.  Díjazás: I. díj 20 000 Ft, II. díj 12 000 Ft, III. díj 8 000 Ft.


Biofizikai-biokibernetikai különdíj

Varjú Dezső, a magyar származású biofizikus, a Tübingeni Egyetem egykori biokibernetika tanszékének (emeritusz) professzora biofizikai-biokibernetikai különdíjat tűz ki a Természet Világa Természet-Tudomány Diákpályázatán a következő irányelvek alapján:

 1. Pályázhatnak a középiskolák tanulói önálló biofizikai-biokibernetikai témájú dolgozattal.

 2. Javasolt témák: az érzékszervek és az idegrendszer működésének biofizikája, az állati és növényi mozgástípusok elemzése, az állatok magatartásának kvantitatív (számszerű) vizsgálata, matematikai modellek a biológiában, az élő szervezetek és a környezet kölcsönhatása, a biofizikai-vizsgálómódszerek fejlődésének története, híres biofizikus kutatók pályafutásának ismertetése.

 3. Olyan dolgozatokat is várunk, melyek a biológiában használatos valamilyen fizikai elven alapuló vizsgáló és mérő berendezés működését, felépítését ismerteti.
 Például: ultrahangos, lézeres, röntgenes vizsgálatok vagy szövettani metszetek készítése.

 4. A különdíj nyertese a diákpályázat általános kategóriáinak valamelyik nyertese is lehet.

 5. A dolgozat ismeretterjesztő stílusú, olvasmányos legyen; megértése ne igényeljen túl mély fizikai, matematikai, illetve biológiai ismereteket. A feldolgozás módját, a pályamű tartalmát és formáját a pályázók szabadon választhatják meg.

 6. A pályaművet 3 példányban kérjük benyújtani, mágneslemezen vagy CD-n is, maximum 12 gépelt oldal terjedelemben, legföljebb 10 ábrával. Beküldési határidő: 2007. október 31. Kérjük feltüntetni a pályázó iskolájának és szaktanárának nevét és pontos címét, e-mail címét és telefonszámát.


Biodiverzitás különdíj

A Németország egész területén tevékeny stuttgarti székhelyű Német - Magyar Társaság (Deutsch-Ungarische GeseUschaft in der Bundesrepublik Deutschland eingetragener Verein mit Sitz in Stuttgart), melynek célja a német-magyar kapcsolatok és barátság ápolása, különös figyelmet szentel a magyar ifjúság támogatására. Tagjai Környezet és biodiverzitás elnevezésű különdíjat ajánlottak fel diákpályázatunkon, az alábbi irányelvek alapján: 

1. Pályázhatnak mindazok a középiskolás tanulók, akik elfogadják a Természet-Tudomány Diákpályázat kiírási feltételeit. 

2. Ebbe a kategóriába azokat a dolgozatokat várjuk, amelyek kizárólag a biodiverzitással, vagyis azélővilág sokféleségének bemutatásával, a sokféleség fontosságának meggyőző példáival, megőrzésének elméleti és gyakorlati lehetőségeivel foglalkoznak. Vagyis szólhatnak a genetikai sokféleség fenntartásának természetes és mesterséges lehetőségeiről (védett területek, állatkertek, botanikus kertek), a veszélyeztetettség különféle megnyilvánulásairól (degradáció, fragmentáció, izoláció), illetve ezek okozóiról (gazdálkodás, környezetszennyező emberi tevékenységek, terjeszkedés). 

A téma természeténél fogva ez esetben nem annyira az önálló kutatásokról kell számot adni, hanem inkább a szakirodalmi tájékozottságról, illetve az ezek alapján tett megfigyelésekről, észrevételekről lehet gondolatokat megfogalmazni. Az észrevételek egyaránt lehetnek kritizáló, kiegészítő vagy agitatív hangvételűek. Javasolt irodalmi vezérfonal: Standovár R. Primack: A természetvédelem biológiai alapjai. A szakirodalomból átvett idézeteket azonban minden esetben jelölni, jelezni  (idézőjel, illetve forrás megnevezése) kell! 

3. A díjak odaítélésénél előnyben részesülnek az önálló megközelítésű és saját megfigyelésekre, élményekre, kísérletekre épülő, személyesen kidolgozott és a gyakorlati életben felhasználható pályaművek. 

4. A különdíj nyertese a diákpályázat általános kategóriájának díjazottja is lehet. 

5. Miután cikkpályázatról van szó, a pályamunkákat a közölhetőség szempontjából is vizsgáljuk. Ezért követelménynek tekintjük az olvasmányos ismeretterjesztő stílust, az áttekinthető, logikus szerkezetet, a lényegmutató illusztrációt, a kifogástalan nyelvhelyességet és helyesírást. A felkészítő tanároktól kérjük, segítsék a pályamunkák elkészítésében diákjaikat.

6. A pályaműveket 3 példányban kérjük benyújtani, ezen kívül CD-n is. Az írott szöveg ne haladja meg a 6-7 gépelt oldalt, viszont a mellékelt ábraanyagra vagy egyéb szemléltető segédanyagra vonatkozóan nincs korlátozás. 

Benyújtási határidő: 2007. október 31. 

7. Díjazás: I. díj: 100 EUR, II. díj: 65 EUR, III. díj: 35 EUR. 


Orvostudományi különdíj

Dr. Emst Grote, a Tübingeni Egyetem agysebészeti tanszékének professzora az orvostudomány témakörében különdíjat tűz ki a Természet Világa Természet-Tudomány Diákpályázatán a következő irányelvek alapján.

1. Pályázhatnak a középiskolák tanulói önálló, másutt még nem publikált tanulmányokkal, melyek az orvostudomány múltját és jelenét, nagyjainak életét és életművét, az orvostudománynak egyéb tudományokhoz való viszonyát, eszközeinek fejlődését vagy bármely más idevágó az orvosi tevékenység művészeti megjelenítését (szépirodalom, festészet, film, tv-film és sorozatok) és annak elemzését, szabadon választott témakört dolgoznak fel, akár hazai, akár külföldi vonatkozásban.

2. A díj odaítélésénél előnyben részesülnek az egyéni megközelítésű, elmélyült búvárkodásra utaló, ugyanakkor olvasmányosan megírt pályaművek.
3. A cikk feldolgozásának módját és formáját a pályázók szabadon választhatják meg.

4. A különdíj nyertese a diákpályázat általános kategóriáinak valamelyik nyertese is lehet.

5. A pályaművet 3 példányban kérjük benyújtani (egy mágneslemezen vagy CD-n is), terjedelme ábrák nélkül ne haladja meg a 7 gépelt oldalt. Beküldési határidő: 2007. október 31. A pályázókat arra kérjük, tüntessék fel szaktanáruk nevét, iskolájukat és annak pontos címét, e-mail címét és telefonszámát.

6. Díjazás: I. díj 90 euró, II. díj 60 euró, III. díj 30 euró.


Metropolis-díj

Nicholas Metropolis, görög származású amerikai elméleti fizikus és matematikus alapítványt hozott létre a számítástechnika alkalmazásai iránt érdeklődő tehetséges fiatalok részére. A Los Alamosban (USA) működő Metropolis Alapítvány 1000 dollárt juttatott diákpályázatunknak a legjobb eredményt elérő középiskolások és felkészítőik díjazására, 250-250 dollárt pedig a legaktívabb iskoláknak a folyóirat előfizetésére.

A Metropolis-díjra pályázó középiskolás diákoktól a szakmai zsűri azt várja el, hogy választ fogalmazzanak meg arra, a természettudományok területén milyen segítséget nyújthat a számítógép, a számítógépes szimuláció. A díj odaítélésénél előnyben részesülnek az önálló gondolatokon alapuló, egyéni megközelítésű, konkrét kutatómunkával összeállított, ugyanakkor olvasmányosan megírt pályaművek.

A Metropolis-díjban a diákpályázat más kategóriáiban benyújtott dolgozatok is részesülhetnek, olyanok, amelyek számítógépes alkalmazásokat mutatnak be, számítógépes szimulációt használnak.

A cikkek leadási határideje (3 példányban, az írás szövegét lemezen vagy CD-n is kérjük): 2007. október 31. Cím: Természet Világa szerkesztősége 1444 Budapest 8. PF. 256 (a borítékra írják rá: Metropolis-díj). 


Magyarok a csillagokért 

A csillagászatot nem véletlenül tartják a legősibb tudománynak. Már az ősember is érdeklődve figyelte a különös fénylő pontokat az égen. Az égitestek „járása” alapján tájékozódott, készített naptárat, hozzájuk igazította a létfenntartáshoz szükséges tevékenységeket. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az égbolt tudománya nélkül aligha alakult volna ki a mai értelemben vett civilizáció a Földön. 

Hazánk fiai (és néhány lánya) is aktívan hozzájárultak az égbolt tudományának fejlődéséhez. A Magyar Csillagászati Egyesület különdíjára pályázókat arra kérjük, hogy válasszanak ki egyet a magyar vonatkozású eredmények közül, mutassák be miben hozott újat a korábbi ismeretekhez képest, mit tett hozzá a világ asztronómiájához!

El lehet gondolkodni azon is, hogy napjaink, illetve a (közel)jövő hazai csillagászata mit tud hozzátenni a modern csillagászati kutatásokhoz. Milyen területen, milyen módszerekkel érdemes dolgoznunk.

A dolgozatban térj ki eddigi csillagászati tanulmányaidra, tagja vagy-e valamilyen szakkörnek vagy klubnak? Fontos része a pályázatnak a megfelelő forrásjegyzék és a felkészítő tanár nevének feltüntetése. A pályamunkákat – ha van rá mód – digitális formában is kérjük mellékelni, de ennek hiánya nem kizáró ok.

A pályázaton azok a diákok indulhatnak, akik a 2007-as naptári évben még középfokú intézménybe jártak. A további feltételek megegyeznek az általános pályázati kiírással, mely a Természet Világában, illetve a folyóirat honlapján olvasható. 

Beküldési határidő: 2007. október 31.   

Összdíjazás:  csillagászati kiadványok 30 000 Ft értékben  

Tanácsokért megkereshetitek a Magyar Csillagászati Egyesületet is. Postacím: 1461 Budapest, Pf. 219. Email: mcse@mcse.hu, internet: www.mcse.hu

Jó munkát és sok sikert kíván a

Magyar Csillagászati Egyesület vezetősége