Elôszó

Túl merész dolog-e, ha egy tudományos igényû ismeretterjesztô folyóirat idônként arra vállalkozik, hogy átfogóan bemutassa egy szakterület eredményeit, és jövôképet is fessen olvasóinak? Ez valóban bátor vállalkozás. Szerkesztôbizottságunk azonban szerencsés helyzetben van, mert a folyóirat köré csoportosuló kiemelkedô szakemberek egész sora érzi át ennek fontosságát és vállalkozik arra, hogy hozzáértô módon, tudásának javát adva mutassa be a jelent és a közeli jövôt.

Napjainkban "hamis próféták" sora szabadon terjeszti rontó tanait, és ez hihetetlenül növeli a tudós felelôsségét. A kutató felelôssége nemcsak a tudomány iránti elkötelezettségébôl, a tények tiszteletébôl fakad, hanem abból a meggyôzôdésébôl is, hogy a kutatómunkájának eredményei az emberiség javát kell, hogy szolgálják. Ez így közhelynek hangzik mindaddig, amíg szembe nem helyezzük a káros ismereteket terjesztôk felelôtlenségével, amely embertársaink gondolkodását éppúgy veszélyezteti, mint egészségét. Amikor folyóiratunk szerkesztôsége és szerkesztôbizottsága arra az elhatározásra jutott, hogy a természettudományok egyes területeirôl összefoglaló, perspektívát mutató különszámokat készít olvasói számára, egyebek között ezt tartotta szem elôtt.

Nagy örömünkre szolgál, hogy az Evolúció, a Természetvédelem, a Biológiai sokféleség, a Változások a légkörben és az éghajlatban, az Idôjárás és elôrejelzés, a Geológia és a Matematika különszámok után most az Orvostudomány különszámot nyújthatjuk át olvasóinknak, abban a reményben, hogy ez éppúgy felkelti érdeklôdésüket, mint a korábbiak. Az elmúlt évtizedekben az alapkutatások a biológia (ezen belül az orvostudomány) valamennyi ágában szinte hihetetlen eredményekhez vezettek. A molekuláris biológia szemlélete és módszertana mélyen behatolt az orvostudomány legkülönbözôbb területeire és szervezetünk mûködésének részleteit szinte elképzelhetetlen mélységekig feltárta. Ezzel együtt beláthatatlan lehetôségek nyíltak a betegségek mind eredményesebb diagnosztizálása és kezelése elôtt. A kutatók és klinikusok feladata, hogy ezeket az ismereteket a betegségek megelôzésében és gyógyításában a következô évtizedekben hasznosítani tudják.

Errôl szól a Természet Világa Orvostudomány különszáma.

GERGELY JÁNOS

Természet Világa, 2000. I. különszám
http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/ 
http://www.ch.bme.hu/chemonet/TermVil/

Vissza a tartalomjegyzékhez